Έκδοση Πιστοποιητικών

Έκδοση Πιστοποιητικών (ο χρόνος έκδοσης υπολογίζεται σε 4 εργάσιμες ημέρες)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Οι ενεργοί φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν ηλεκτρομικά μέσω του students.auth.gr και να τα παραλάβουν επίσης ηλεκτρονικά τα πιστοποιητικά που επιθυμούν: 

 •    Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό σπουδών 
 •    Πιστοποιητικό για στρατολογική χρήση 
 •    Αναλυτική βαθμολογία 
 •    Βεβαίωση καλής επίδοσης (στεγαστικό επίδομα) 
 •    Πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών (Για να εκδοθεί το πιστοποιητικό αυτό πρέπει οι φοιτητές να έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους και να εκκρεμεί η ορκομωσία τους)
 •    Αποφοιτήριο 
 •    Άλλο (διευκρινίστε)

 Υπεύθυνη δήλωση για απώλεια / κλοπή ακαδημαϊκής ταυτότητας σε μορφή doc ή pdf (Μπορείτε να τη στείλετε στο vassox.meng.auth.gr)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
Οι απόφοιτοι του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Μηχανικών έχουν τη δυνατότητα πληρώνοντας ηλεκτρονικά το αντίστοιχο παράβολο, να αιτηθούν ηλεκτρομικά μέσω του students.auth.gr και να τα παραλάβουν επίσης ηλεκτρονικά τα πιστοποιητικά που επιθυμούν: 
 

 •    Αντίγραφο διπλώματος
 •    Αναλυτική βαθμολογία
 •    Πιστοποιητικό Integrated Master (χορηγείται μόνο στους παλαιούς φοιτητές που δεν έχουν πάρει το νέο τύπο πτυχίου.)
 •    Βεβαίωση γνώσης χειρισμού Η/Υ
 •    Παράρτημα διπλώματος στα ελληνικά (χορηγείτε ατελλώς μόνο μία φορά)
 •    Παράρτημα διπλώματος στα αγγλικά (χορηγείτε ατελλώς μόνο μία φορά)
 •    Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος 
 •    Αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος 
 •    Άλλο (διευκρινίστε) 

Εξαιρείται η Μεμβράνη διπλώματος, μεταπτυχιακού διπλώματος και διδακτορικού διπλώματος  την οποία οι παλιοί απόφοιτοι μπορούν να την παραγγείλουν μέσω του vassox.meng.auth.gr

Παράβολο (Ο παρακάτω τρόπος έκδοσης παραβόλων ισχύει μόνο για απόφοιτους που δεν είναι στο ηλεκτρονικό σύστημα ή έχουν χάσει τους κωδικούς τους)

Βάση της 1698/27-12-2012 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, οι απόφοιτοι για την έκδοση πιστοποιητικών υποχρεούνται να καταθέσουν ηλεκτρονικά σε λογαριασμό του ΑΠΘ τα ακόλουθα ποσά για κάθε περίπτωση: 

 • Μεμβράνη διδακτορικού διπλώματος 32€ 
 • Μεμβράνη μεταπτυχιακού διπλώματος 32€ 
 • Μεμβράνη διπλώματος 32€ 
 • Αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος 13€ 
 • Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος 13€ 
 • Αντίγραφο διπλώματος 6€ 
 • Λοιπά πιστοποιητικά 6€
 • Το Παράρτημα Διπλώματος (ελληνικά & αγγλικά) εκδίδεται μόνο μία φορά ατελώς και δεν ξαναεκδίδεται.

Το παράβολο κατατίθεται στην Τράπεζα Πειραιώς στον αριθμό λογαριασμού:
5272-041780-361 
ΙΒΑΝ GR 8701722720005272041780361 
ΒΙC PIRBGRAAXXX 

Παραλαβή πιστοποιητικών
> από τη Γραμματεία Δευτέρα-Παρασκευή 12:00 - 13:30. (αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο άτομο) 
> με email (ηλεκτρονικά)
> με απλό ταχυδρομείο 
> με courier (με έξοδα παραλήπτη) 
> από ΚΕΠ εφόσον η αίτηση πραγματοποιήθηκε με αυτόν τον τρόπο 

Γλώσσα - Μετάφραση
Όλα τα πιστοποιητικά εκδίδονται μόνο στην Ελληνική γλώσσα, εκτός από 
- Το παράρτημα διπλώματος (για διπλωματούχους) (Ελληνικά και Αγγλικά) 
- Αναλυτική βαθμολογία (για ενεργούς φοιτητές) για αίτηση Erasmus (Αγγλικά) 

Η μετάφραση των υπόλοιπων πιστοποιητικών γίνεται με τη φροντίδα του ενδιαφερόμενου. Σε περίπτωση που η υπηρεσία/Ιδρυμα του εξωτερικού ζητάει να φέρει το πιστοποιητικό τη σφραγίδα της Χάγης (Apostille), τότε πρέπει να επικυρωθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, www.damt.gov.gr. Η επικύρωση μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο άτομο ή μέσω ΚΕΠ.