Σπουδαστική Εργασία

Η Σπουδαστική Εργασία αποτελεί ένα θέμα σχεδιασμού ή ελέγχου κάποιας συσκευής, διεργασίας ή γραμμής παραγωγής που στηρίζεται σε γενικές αρχές και στοχεύει σε μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση του τρόπου προσέγγισης του μηχανικού στα προβλήματα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει στην πράξη. Λόγω της συνθετικής τηςφύσης, το θεωρητικό μέρος της Σπουδαστικής Εργασίας πρέπει να βασίζεται σε ικανοποιητικό επίπεδο γνώσεων που προέρχονται από έναν ικανό αριθμό μαθημάτων. Η εκπόνηση της Σπουδαστικής Εργασίας σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών και η χρονική περίοδος εκπόνησής της θα πρέπει να απέχει αρκετά από την περίοδο εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας. Επιπλέον, η Σπουδαστική Εργασία θα πρέπει να είναι και να θεωρείται από τους φοιτητές ως μια ευκαιρία και δυνατότητα στενότερης συνεργασίας με κάποιο μέλος ΔΕΠ της επιλογής τους και όχι ως μια πρόσθετη ανεπιθύμητη υποχρέωση.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, ισχύουν τα εξής:
Η Σπουδαστική Εργασία είναι προαιρετική με φόρτο εργασίας που ισοδυναμεί με 12 ECTS.
Η δήλωση επιθυμίας εκπόνησης Σπουδαστικής Εργασίας κατατίθεται στη Γραμματεια του Τμήματος (Γ.Σ. Τμήματος υπ’αρ. 7/24.06.2014).
Δικαίωμα δήλωσης έχουν όσοι φοιτητές έχουν περάσει τουλάχιστον είκοσι (20) μαθήματα του πρώτου Κύκλου Σπουδών.
Το θέμα της Σπουδαστικής Εργασίας καθορίζεται σε συνεννόηση με μέλος ΔΕΠ το οποίο και επιβλέπει την εκπόνησή της.
Η μέγιστη διάρκεια εκπόνησης και ολοκλήρωσης της Σπουδαστικής Εργασίας είναι ένα εξάμηνο.
Η εξέταση/βαθμολόγηση της Σπουδαστικής Εργασίας θα πρέπει να ολοκληρώνεται αποκλειστικά στο τέλος του εξαμήνου της σχετικής δήλωσης μαθημάτων του φοιτητή. O βαθμός της Σπουδαστικής Εργασίας δεν προσμετράται στο βαθμό πτυχίου αλλά αναφέρεται στο Παράρτημα Διπλώματος αν ολοκληρωθεί.