Μεταδιδακτορική Έρευνα

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) παρέχει σε επιστήμονες τη δυνατότητα διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας (ΜΕ), σε πεδία που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα και στα γνωστικά αντικείμενα των Τμημάτων του.

Βασικοί στόχοι της εκπόνησης ΜΕ στο ΑΠΘ είναι οι ακόλουθοι:

  • Η επέκταση των αποτελεσμάτων της διδακτορικής διατριβής των ερευνητών/ερευνητριών σε νέες επιστημονικές κατευθύνσεις.
  • Η ενίσχυση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών της.
  • Η διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας και η μεταφορά τεχνογνωσίας.
  • Η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της επιστημονικής έρευνας.
  • Η ανάδειξη του ακαδημαϊκού κύρους και η διεθνής διάκριση του ερευνητικού έργου του ΑΠΘ.

 

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ