Έκδοση Πιστοποιητικών

Έκδοση Πιστοποιητικών

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Οι ενεργοί φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν από τη Γραμματεία του Τμήματος μέσω του Ιδρυματικού τους email τα πιστοποιητικά που επιθυμούν χρησιμοποιώντας τις αιτήσεις που επισυνάπτονται: 

 1. Γενική αίτηση σε μορφή doc ή pdf για 
   • Πιστοποιητικό σπουδών 
   • Πιστοποιητικό για στρατολογική χρήση 
   • Αναλυτική βαθμολογία 
   • Βεβαίωση καλής επίδοσης (στεγαστικό επίδομα) 
   • Πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών 
   • Αποφοιτήριο 
   • Άλλο (διευκρινίστε)
 2. Υπεύθυνη δήλωση για απώλεια / κλοπή ακαδημαϊκής ταυτότητας σε μορφή doc ή pdf
 3. Αίτηση ορκωμοσίας σε μορφή doc ή pdf και Συνοδευτικό έντυπο ορκωμοσίας σε μορφή doc ή pdf

Κατάθεση αίτησης
> στη Γραμματεία Δευτέρα-Παρασκευή 12:00 - 13:30
> ως επισυναπτόμενο με το Ιδρυματικό email στο info@meng.auth.gr

> μέσω ΚΕΠ

Παραλαβή πιστοποιητικών
> από τη Γραμματεία Δευτέρα-Παρασκευή 12:00 - 13:30 (αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο άτομο). 
> με email 
> με απλό ταχυδρομείο 
> με courier (με έξοδα παραλήπτη) 
> από ΚΕΠ εφόσον η αίτηση πραγματοποιήθηκε με αυτόν τον τρόπο 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
Οι απόφοιτοι των τριών κύκλων σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Μηχανικών έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν από τη Γραμματεία του Τμήματος τα πιστοποιητικά που επιθυμούν χρησιμοποιώντας την αίτηση που επισυνάπτεται: 

1. Γενική αίτηση σε μορφή doc ή pdf για 
   • Αντίγραφο διπλώματος 
   • Αναλυτική βαθμολογία 
   • Βεβαίωση γνώσης χειρισμού Η/Υ 
   • Βεβαίωση κατάταξης 
   • Παράρτημα διπλώματος στα ελληνικά 
   • Παράρτημα διπλώματος στα αγγλικά 
   • Μεμβράνη διπλώματος 
   • Μεμβράνη μεταπτυχιακού διπλώματος 
   • Μεμβράνη διδακτορικού διπλώματος 
   • Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος 
   • Αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος 
   • Άλλο (διευκρινίστε) 
2.  Αίτηση για έκδοση βεβαίωσης INTEGRATED MASTER* σε μορφή doc ή pdf

*Η βεβαίωση INTEGRATED MASTER χορηγείται μόνο στους παλαιούς φοιτητές που δεν έχουν πάρει το νέο τύπο πτυχίου.

Κατάθεση αίτησης
> στη Γραμματεία Δευτέρα-Παρασκευή 12:00 - 13:30 
> υπογεγραμμένη με email στο info@meng.auth.gr
> μέσω ΚΕΠ 
Σε κάθε περίπτωση καταθέτετε αντίγραφο του παραβόλου μαζί με την αίτησή σας. Δείτε παρακάτω. 

Παράβολο
Βάση της 1698/27-12-2012 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, οι απόφοιτοι για την έκδοση πιστοποιητικών υποχρεούνται να καταθέσουν σε λογαριασμό του ΑΠΘ τα ακόλουθα ποσά για κάθε περίπτωση: 

  • Μεμβράνη διδακτορικού διπλώματος 32€ 
  • Μεμβράνη μεταπτυχιακού διπλώματος 32€ 
  • Μεμβράνη διπλώματος 32€ 
  • Αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος 13€ 
  • Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος 13€ 
  • Αντίγραφο διπλώματος 6€ 
  • Λοιπά πιστοποιητικά 6€
  • Το Παράρτημα Διπλώματος (ελληνικά & αγγλικά) εκδίδεται μόνο μία φορά ατελώς και δεν ξαναεκδίδεται.

Το παράβολο κατατίθεται στην Τράπεζα Πειραιώς στον αριθμό λογαριασμού:
5272-041780-361 
ΙΒΑΝ GR 8701722720005272041780361 
ΒΙC PIRBGRAAXXX 

Παραλαβή πιστοποιητικών
> από τη Γραμματεία Δευτέρα-Παρασκευή 12:00 - 13:30. (αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο άτομο) 
> με email (ηλεκτρονικά)
> με απλό ταχυδρομείο 
> με courier (με έξοδα παραλήπτη) 
> από ΚΕΠ εφόσον η αίτηση πραγματοποιήθηκε με αυτόν τον τρόπο 

Γλώσσα - Μετάφραση
Όλα τα πιστοποιητικά εκδίδονται μόνο στην Ελληνική γλώσσα, εκτός από 
- Το παράρτημα διπλώματος (για διπλωματούχους) (Ελληνικά και Αγγλικά) 
- Αναλυτική βαθμολογία (για ενεργούς φοιτητές) για αίτηση Erasmus (Αγγλικά) 

Η μετάφραση των υπόλοιπων πιστοποιητικών γίνεται με τη φροντίδα του ενδιαφερόμενου. Σε περίπτωση που η υπηρεσία/Ιδρυμα του εξωτερικού ζητάει να φέρει το πιστοποιητικό τη σφραγίδα της Χάγης (Apostille), τότε πρέπει να επικυρωθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, www.damt.gov.gr. Η επικύρωση μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο άτομο ή μέσω ΚΕΠ.