Πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Κατασκευαστικού Τομέα, με γνωστικό αντικείμενο «Στοιχεία Μηχανών, Τεχνική Λίπανσης και Τριβολογία», κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP14309

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ανακοινώνεται το αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Κατασκευαστικού Τομέα, με γνωστικό αντικείμενο «Στοιχεία Μηχανών, Τεχνική Λίπανσης και Τριβολογία», κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP14309, (εξέλιξη του επίκουρου καθηγητή κ. Χρήστου Σαλπιστή), που έγινε στην υπ΄αρ. 16/18.2.2021 κοινή συνεδρία της Συνέλευσης του Τμήματος και του Εκλεκτορικού Σώματος:

Επί συνόλου έντεκα (11) μελών του Εκλεκτορικού Σώματος, παρόντες ήταν δέκα (10).  Κατά την ψηφοφορία, ο κ. Χρήστος Σαλπιστής, έλαβε δέκα (10) θετικές ψήφους. Επομένως ο κ. Χρήστος Σαλπιστής,  εκλέγεται στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Κατασκευαστικού Τομέα, με γνωστικό αντικείμενο «Στοιχεία Μηχανών, Τεχνική Λίπανσης και Τριβολογία».

 

                                                                                                   Θεσσαλονίκη, 18 Φεβρουαρίου 2021

                                                                                                         Ο Πρόεδρος του Τμήματος

                                                                                                      Καθηγ. Αθανάσιος Μιχαηλίδης