Υποψήφιοι Διδάκτορες

Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Θέμα Ημερ.Ανάθεσης Ακ. Έτος Ανάθεσης Υπεύθυνος
Αντωνίου Άννα Θεοφάνης Ανάπτυξη μεθοδολογίας εκτίμησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς. 29/6/2021 2020-2021 Μουσιόπουλος Νικόλαος
Ζαφειρίου  Αναστασία Κοσμάς Στρατηγική διαχείρισης ευφυών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας - βελτιστοποίηση συστήματος λήψης αποφάσεων με την μέθοδο ανάλυσης συστήματος συμπλέγματος. 29/6/2021 2020-2021 Παπαδόπουλος Άγις
Ηλιού-Μανομενίδη Κλεοπάτρα Ιωάννης Ανάπτυξη μεθοδολογίας εκτίμησης κινδύνων στον τομέα παροχής ύπηρεσιών οργανσμών κοινής ωφέλειας. 29/6/2021 2020-2021 Παπαδόπουλος Άγις
Καραγκούνης Αθανάσιος Σοφοκλής Εκτίμηση της επίδρασης γεωργικών πρακτικών στην ποιότητα αέρα, χρησιμοποιώντας προηγμένη μεθοδολογία μοντελοποίησης πολλαπλών κλιμάκων. 29/6/2021 2020-2021 Μουσιόπουλος Νικόλαος
Μπόλλας Κωνσταντίνος Δημήτριος Μηχανισμοί στροβιλομηχανών για υβριδικά συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειαςεναρμονισμένα με το τοπικό υποσύστημα. 25/5/2021 2020-2021 Κάλφας Ανέστης
Στρατιώτου Ευστρατιάδης Βασίλειος Ευστράτιος Ανακύκλωση/ανάκτηση των σπάνιων γαιών από τα φωτοβολταϊκά συστήματα. 25/5/2021 2020-2021 Μιχαηλίδης Νικόλαος
Ψαρρός Ανδρέας Γεώργιος Ανάπτυξη γενητορικών αλγορίθμων για το σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση δομικών στοχείων μη-επανδρωμένων αεροσκαφών. 25/5/2021 2020-2021 Σαββαίδης Γεώργιος
Τσεκούρας Γεώργιος Χρήστος Υπολογιστική μελέτη διεργασιών καύσης με έμφαση στις εκπομπές αερίων και σωματιδιακών ρύπων 23/3/2021 2020-2021 Τομπουλίδης Ανανίας
Χαλού Λούλα Ιωάννης Ομοκλινικές τροχιές και λύσεις πολλαπλών παλμών σε μη γραμμικές κυματικές εξισώσεις. 23/3/2021 2020-2021 Ρόθος Βασίλειος
Ρώτας Ρένος-Παναγιώτης Βασίλειος Δυναμική ανάλυση και προσομοίωση ενεργειακών συστημάτων με συσσωρευτές ιόντων λιθίου. 15/12/2020 2020-2021 Τομπουλίδης Ανανίας
Μπαγκής Ευάγγελος Δημήτριος Αυτοματοποιημένη υπολογιστική ανάλυση και βελτίωση περιβαλλοντικών αισθητήρων σε πραγματικό χρόνο. 10/11/2020 2020-2021 Καρατζάς Κωνσταντίνος
Νασούλης Χρήστος Πέτρος Διεπιστημονική παραμετροποίηση και βελτιστοποίηση καινοτομικών αρχιτεκτονικών σε αεροσκάφη και συστήματα πρόωσης. 10/11/2020 2020-2021 Κάλφας Ανέστης
Χατζή Παναγιώτα Ευθύμιος Διαχείριση θερμότητας και προηγμένα υλικά για υψηλής επίδοσης, και οικονομικούς αεριοστροβίλους. 10/11/2020 2020-2021 Κάλφας Ανέστης
Αλεξίου Εμμανουήλ Ιωάννης Σχεδιασμός καινοτόμων υβριδικών κύκλων αεριοπροώθησης καθώς και συστημάτων διαχείρισης αποβαλλόμενης θερμότητας. 22/9/2020 2020-2021 Υάκινθος Κυριάκος
Γάκιας Χρήστος Λάμπρος Προσομοίωση μεθόδων σφαιροβολής και ανάπτυξη υπολογιστικού μοντέλου αξιολόγησης της επίδρασης των σε μηχανικά μέρη βαρέων οχημάτων, με μεταβαλλόμενες ιδιότητες. 22/9/2020 2020-2021 Σαββαϊδης Γεώργιος
Ελευθερίου Κωνσταντίνος Δημήτριος Καινοτομικός σχεδιασμός στροβιλομηχανών και ενσωμάτωση υψηλής απόδοσης συστημάτων για κύκλους μικρό-αεροστροβίλων επόμενης γενιάς. 22/9/2020 2020-2021 Κάλφας Ανέστης
Ιωαννίδης Γιάννης Κώστας Προσομοίωση εκπομπών ρύπων από τις μεταφορές. 22/9/2020 2020-2021 Μουσιόπουλος Νικόλαος
Ράπτης Ιωάννης Μιχαήλ Ανάπτυξη, πειραματική αξιολόγηση και βελτιστοποίηση οπτοακουστικού αισθητήρα για τη μέτρηση συγκεντρώσεων ρύπων. 22/9/2020 2020-2021 Μουσιόπουλος Νικόλαος
Τέγος Χρήστος Δημήτριος Μοντελοποίηση του φαινομένου διάβρωσης - κόπωσης μεταλλικών υλικών. 22/9/2020 2020-2021 Στεργιούδη Φανή
Παπαγεωργίου Πέτρος Λάμπρος Ανάπτυξη μοντέλου σχηματισμού αιθάλης με τη μέθοδο των ροπών σε κώδικα υπολογιστικής καύσης. 11/9/2020 2020-2021 Τομπουλίδης Ανανίας
Γκίρμπας Παναγιώτης Σταύρος Ανάπτυξη μεθοδολογίας προσομοιώσεων αντίστροφης διασποράς ρύπων για την αποτίμηση της αστικής ποιότητας αέρα. 14/7/2020 2019-2020 Μουσιόπουλος Νικόλαος
Ζάντζας Δημήτριος Αργύριος Ανάπτυξη καινοτόμων αισθητήρων και ψηφιακού αναλόγου των καρδιοαγγειακών λειτουργιών για διάγνωση, πρόληψη και υποστήριξη της ιατρικής απόφασης. 14/7/2020 2019-2020 Κάλφας Ανέστης
Πρωτοπαπαδάκης Γεώργιος-Ευτύχιος Βασίλειος Διερεύνηση ψηφιακών ανάλογων στροβιλομηχανών και αεροπορικών κινητήρων και εφαρμογή τους στην προγνωστική συντήρηση. 14/7/2020 2019-2020 Κάλφας Ανέστης
Σιδηρόπουλος Αθανάσιος Χρήστος Ψηφιακός μετασχηματισμός και βελτιστοποίηση διεργασιών στις εφοδιαστικές αλυσίδες. 14/7/2020 2019-2020 Βλάχος Δημήτριος
Χαντζής Γεώργιος Θωμάς Μεθοδολογία σχεδιασμού αειφόρων προσαρμοστικών κτιρίων σε ένα ανθεκτικό αστικό περιβάλλον. 12/5/2020 2020-2021 Παπαδόπουλος Άγις
Γρηγοριάδης Αχιλλέας Χρυσόστομος Επίδραση τεχνολογιών αντιρρύπανσης και νέων καυσίμων στις εκπομπές ρύπων από τη ναυτιλία. 25/2/2020 2019-2020 Ντζιαχρήστος Λεωνίδας
Νέσση Παρασκευή Γρηγόριος Θεωρητική και πειραματική διερεύνηση διαλυτών για βελτιστοποίηση της διεργασίας δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα με απορρόφηση 25/2/2020 2019-2020 Σεφερλής Παναγιώτης
Κανάτας Απόστολος Αθανάσιος Ηλεκτροχημική και θερμική συμπεριφορά συσσωρευτών ιόντων Λιθίου ηλεκτροκίνητων οχημάτων. 14/1/2020 2019-2020 Κολτσάκης Γρηγόριος
Κουαλιαρέλλα Άλντο Αντώνιο 3D εκτύπωση υλικών μνήμης σχήματος 14/1/2020 2019-2020 Μιχαηλίδης Νικόλαος
Μπεσίνας Δημήτριος Εμμανουήλ Ολοκληρωμένη διαχείριση θερμότητας σε οχήματα χαμηλών εκπομπών ρύπων. 14/1/2020 2019-2020 Κολτσάκης Γρηγόριος
Μπόικος Χρήστος-Καλλίνικος Αθανάσιος Αποτίμηση επιπτώσεων ναυτιλιακών εκπομπών στην ποιότητα αέρα αστικών περιοχών με χρήση αριθμητικών προτύπων μεγάλων δινών για την προσομοίωση των φαινομένων μεταφοράς στην ατμόσφαιρα. 17/12/2019 2019-2020 Ντζιαχρήστος Λεωνίδας
Κούτρας Ευάγγελος Κωνσταντινος Εφαρμογή μεθόδων συν-προσομοίωσης κωδίκων για δυναμική μηχανικών συστημάτων με πολλαπλά μέλη με κώδικες πεπερασμένων στοιχείων. 15/10/2019 2019-2020 Νατσιάβας Σωτήριος
Μπατσιούλα Μαρία Δημήτριος Αξιοποίηση αγροτικών αποβλήτων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. 15/10/2019 2019-2020 Μουσιόπουλος Νικόλαος
Αλετράς Νικόλαος Ευάγγελος Ανάπτυξη αλγορίθμων λειτουργίας υβριδικών οχημάτων για την προσομοίωση της ενεργειακής τους κατανάλωσης. 10/9/2019 2019-2020 Ντζιαχρήστος Λεωνίδας
Καψάλης Σταύρος Ιωάννης Μέθοδοι βελτιστοποίησης με τη χρήση υπολογιστικής ρευστομηχανικής με εφαρμογή σε καινοτόμες πλατφόρμες μη επανδρωμένων αεροχημάτων. 10/9/2019 2019-2020 Υάκινθος Κυριάκος
Ράπκος Νικόλαος Ευάγγελος Προσομοίωση διασποράς ρύπων στον απόρρου πλοίων 10/9/2019 2019-2020 Ντζιαχρήστος Λεωνίδας
Δημητρίου Ευγενία Ορέστης Παρασκευή υπερσυμπυκνωμένων αιωρημάτων νανοσωματιδίων αργύρου και οξειδίου του χαλκού για τη χρήση σε εκτυπώσιμα αγώγιμα μελάνια. 16/7/2019 2018-2019 Μιχαηλίδης Νικόλαος
Καραμάνος Ξενοφών Κωστάκης Βέλτιστη πλοήγηση αυτόνομων οχημάτων σε βιομηχανικούς χώρους. 16/7/2019 2018-2019 Βλάχος Δημήτριος
Κούσιας Νικόλαος Δημήτριος Ανάπτυξη συσκευών και μεθόδων για τη μέτρηση και τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής συγκέντρωσης παραγόντων επιβολής του κλίματος. 28/5/2019 2018-2019 Ντζιαχρήστος Λεωνίδας
Μαθιουδάκης Νικόλαος Κωνσταντίνος Ανάπτυξη αλγορίθμων βελτιστοποίησης αεροδυναμικού σχεδιασμού και πρώιμης διαστασιολόγησης αεροσκαφών σταθερής πτέρυγας. 28/5/2019 2018-2019 Υάκινθος Κυριάκος
Μπλιάμης Χρήστος Διονύσιος Αεροδυναμική απόδοση αεροχημάτων σε ταχύτητες πτήσης που αναφέρονται σε συμπιεστή ροή. 28/5/2019 2018-2019 Υάκινθος Κυριάκος
Τζιόλας Βασίλειος Δημήτριος Συνδιασμένη προσομοίωση κινητήρων και αντιρρυπαντικών διατάξεων για την πρόβλεψη εκπομπών ρύπων σε μεταβατική λειτουργία. 28/5/2019 2018-2019 Κολτσάκης Γρηγόριος
Μπαξεβάνη Αικατερίνη Ιωάννης Επιφανειακή τροποποίηση μεταλλικών αφρών ανοικτού-κελιού για χρήση τους σε περιβαλλοντικές και βιομηχανικές εφαρμογές. 26/3/2019 2018-2019 Στεργιούδη Φανή
Παρασκευοπούλου Χριστίνα Στέφανος Οργάνωση και διαχείριση βιώσιμων εφοδιαστικών αλυσίδων:  περίπτωση του αγροδιατροφικού τομέα 6/2/2019 2018-2019 Βλάχος Δημήτριος
Βογιατζής Κωνσταντίνος Ευστάθιος Βελτιστοποίηση της διαδικασίας παραγωγής και μορφοποίησης προϊόντων μέσω ανάπτυξης κώδικα επεξεργασίας ουδέτερων σχεδιαστικών αρχείων. 31/1/2019 2018-2019 Σκορδάρης Γεώργιος
Κουπαράνης Στέφανος Αργύριος Βελτιστοποίηση της κατεργαστικότητας μεταλλικών υλικών για ναυπηγικές κατασκευές με την κατάλληλη επιλογή εργαλείων με χρήση πειραματικών τεχνικών και μοντέλων πεπερασμένων στοιχείων. 29/1/2019 2018-2019 Στεργιούδη Φανή
Μπουφινά Άννα Αναστάσιος Παρασκευή και χαρακτηρισμός νανορευστών υψηλής αγωγιμότητας και σταθερότητας. 29/1/2019 2018-2019 Μιχαηλίδης Νικόλαος
Κάσσανδρος Θεοδόσιος Δημήτριος Υπολογιστική ανάλυση, μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση μετρήσεων ποιότητας ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος. 27/11/2018 2018-2019 Καρατζάς Κωνσταντίνος
Μπουμπάκης Απόστολος Ιωάννης Bελτίωση της συμπεριφοράς φθοράς επικαλυμμένων κοπτικών εργαλείων μέσω κατάλληλης επιλογής των τεχνολογικών και γεωμετρικών παραμέτρων τους με τη χρήση πειραματικών και αναλυτικών μοντέλων πεπερασμένων στοιχείων. 27/11/2018 2018-2019 Σκορδάρης Γεώργιος
Κόμνος Δημήτριος Νικόλαος Σύγκριση ενεργειακής κατανάλωσης τεχνολογιών οχημάτων υπό πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας. 16/10/2018 2018-2019 Ντζιαχρήστος Λεωνίδας
Προσπαθόπουλος Αλέξανδρος Φαίδων Υλικά προσθετικής κατασκευής και διερεύνηση της συμπεριφοράς τους σε διάβρωση. 16/10/2018 2018-2019 Μιχαηλίδης Νικόλαος
Αρβανιτίδης Απόστολος Γεώργιος Διάβρωση κόπωσης κραμάτων μνήμης σχήματος 18/9/2018 2018-2019 Μιχαηλίδης Νικόλαος
Δημόπουλος Θωμάς Νικόλαος ΄Καινοτόμες τεχνικές ελέγχου ροής για την ευστάθεια και τον έλεγχο μη-επανδρωμένων αεροχημάτων. 18/9/2018 2018-2019 Υάκινθος Κυριάκος
Καφετζής Αλέξανδρος Αθανάσιος Προηγμένες τεχνικές ελέγχου σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας 18/9/2018 2018-2019 Σεφερλής Παναγιώτης
Μητρίδης Δημήτριος Σάββας Ρευστοδυναμική-δομική ανάλυση για την ελαχιστοποίηση του βάρους και τη βελτιστοποίηση μη επανδρωμένων οχημάτων. 18/9/2018 2018-2019 Υάκινθος Κυριάκος
Παπαδόπουλος Χαράλαμπος Ιωάννης Μελέτη καινοτόμων τεχνικών παθητικού ελέγχου ροής σε εφαρμογές αεροναυτικής. 18/9/2018 2018-2019 Υάκινθος Κυριάκος
Σταματέλλου Αντιόπη-Μαλβίνα Αναστάσιος Πιεζοηλεκτρική συγκομιδή ενέργειας από μηχανική και ροϊκά επαγώμενη ταλάντωση. 18/9/2018 2018-2019 Κάλφας Ανέστης
Συμεωνίδου Μαρία Μιχαήλ Απανθρακοποίηση κοινοτήτων καιο ομαδων καταναλωτών με χρήση μικροδικτύων και ενσωμάτωση τεχνολογιών καθαρού άνθρακα. 18/9/2018 2018-2019 Παπαδόπουλος Άγις
Μαμαρίκας - Ίτσιος Σωκράτης Χρήστος Προσομοίωση ενεργειακής συμπεριφοράς ηλεκτροκίνητων οχημάτων και επιπτώσεις στο περιβάλλον. 20/3/2018 2017-2018 Ντζιαχρήστος Λεωνίδας
Καζεπίδης Παναγιώτης Χρήστος Βελτιστοποίηση και έλεγχος διεργασιών δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα (CO2) με χρήση διφασικών διαλυτών. 17/10/2017 2017-2018 Σεφερλής Παναγιώτης
Μπαμπαού Μιχαήλ Δημήτριος Βελτιστοποίηση και έλεγχος διεργασιών υδρογονοκατεργασίας για το σχεδιασμό ολοκληρωμένων βιοδιυλιστηρίων. 17/10/2017 2017-2018 Σεφερλής Παναγιώτης
Μπιζάκης Απόστολος Γεώργιος Βελτιστοποίηση λειτουργιών λιμενικών εγκαταστάσεων. 27/6/2017 2016-2017 Βλάχος Δημήτριος
Τολμαϊδης Σάββας Παναγιώτης Εφαρμογή νανοσωματιδίων σε βιομηχανικά υλικά για πρόσδοση προηγμένων ιδιοτήτων. 27/6/2017 2016-2017 Μιχαηλίδης Νικόλαος
Τουμασάτος Ζήσιμος Κοσμάς Δειγματοληψία, μέτρηση και χαρακτηρισμός νανοσωματιδίων  καυσαερίου με μέγεθος μικρότερο των 30 nm. 27/6/2017 2016-2017 Ντζιαχρήστος Λεωνίδας
Ζουμάκη Μαρία Νικόλαος Κατασκευή κελυφών από νάνο σύνθετα υλικά σε 3Δ εκτυπωτή για ακραίες συνθήκες περιβάλλοντος. 26/6/2017 2016-2017 Μανσούρ Γκαμπριέλ
Δουλγέρης Στυλιανός Ευθύμιος Βελτιστοποίηση της κατανάλωσης καυσίμου συστημάτων ισχύος ηλεκτρικών οχημάτων με δυνατότητα φόρτισης από το δίκτυο σε πραγματικές συνθήκες. 4/4/2017 2016-2017 Σαμαράς Ζήσης
Ζαχάρωφ Νικηφόρος-Γεώργιος Ιωάννης Ανπαπτυξη μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό των εκπομπών CO2 των αυτοκινήτων στα πλαίσια των εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. 7/3/2017 2017-2018 Σαμαράς Ζήσης
Μαμούρη Πολυχρονία Παύλος Ανίχνευση βλαβών σε κιβώτια ταχυτήτων με μη καταστροφικές μεθόδους. 24/1/2017 2016-2017 Τσιάφης Ιωάννης
Μουζεβίρης Γεώργιος Αθανάσιος Διερεύνηση ενεργειακών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη χρήση αντλιών θερμότητας σε συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού. 24/1/2017 2016-2017 Παπακώστας Κωνσταντίνος
Χρυσαφίδου Ελένη Ευάγγελος Τυποποίηση & οργάνωση σε ζητήματα υγιεινής & ασφάλειας, ακουστικής & ηχομόνωσης και ποιότητα αέρα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συνάρτηση με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. 24/1/2017 2016-2017 Τσιάφης Ιωάννης
Βλάχου Αφροδίτη Απόστολος Ενσωμάτωση νανοσωματιδίων μετάλλων και οξειδίων τους σε πολυμερικές μήτρεςγια ανάπτυξη υλικών με στοχευμένες ιδιότητες. 15/11/2016 2016-2017 Μιχαηλίδης Νικόλαος
Κάτσινος Αλέξανδρος Δημήτριος Προσομοίωση ροής και καύσης σε κύλινδρο πειραματικού μονοκύλινδρου κινητήρα ΜΕΚ. 15/11/2016 2016-2017 Τομπουλίδης Ανανίας
Λαδοβρέχης Κωνσταντίνος   Μη γραμμικές μερικές διαφορικές εξισώσεις στη φυσική στερεάς κατάστασης. 15/11/2016 2016-2017 Ρόθος Βασίλειος
Γκουτζαμάνης Βασίλειος Γιώργος Ενεργειακή συνενσωμάτωση υβριδικών συστημάτων παραγωγής ισχύος και πρόωσης: Προσέγγιση πολλαπλών επιπέδων πιστότητας 29/3/2016 2015-2016 Κάλφας Ανέστης
Κοσκοσίδης Αλκιβιάδης Δημήτριος Διοίοκηση εφοδιαστικών αλυσίδων στις μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου με δυναμική προσέγγιση. 15/12/2015 2015-2016 Γεωργιάδης Πάτροκλος
Αρβανίτης Σταύρος Νικόλαος Επιφανειακή προστασία υλικών από βιοδιάβρωση. 30/10/2015 2015-2016 Τσιπάς Δημήτριος
Ντινόπουλος Ιωάννης Ματθαίος Αριθμητικός προσδιορισμός της απόκρισης μηχανικών συστημάτων με στερεά και παραμορφώσιμα μέλη που υπόκεινται σε δεσμούς κίνησης. 30/10/2015 2015-2016 Νατσιάβας Σωτήριος
Μπίτος Χρήστος Κωνσταντίνος How do cash & voucher programs affect supply chain operations? 6/10/2015 2015-2016 Γεωργιάδης Πάτροκλος
Πασσάς Παναγιώτης Νικόλαος Αριθμητικός προσδιορισμός της απόκρισης μηχανικών συστημάτων με παραμορφώσιμα μέλη. 6/10/2015 2015-2016 Νατσιάβας Σωτήριος
Κατσώρας Ευθύμιος Γεώργιος Ανάπτυξη δυναμικών προτύπων διαχείρισης κινδύνων σε συστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας κλειστού βρόγχου με διαδικασίες ανακατασκευής και ανακύκλωσης. 9/6/2015 2014-2015 Γεωργιάδης Πάτροκλος
Μητσουρίδης Μιχαήλ Ανδρέας Λειτουρία καταλυτικών σωματιδιακών φίλτρων στο καυσαέριο βενζινοκινητήρων. 28/4/2015 2014-2015 Κολτσάκης Γρηγόριος
Καπαρός-Τσάφος Παύλος Ευάγγελος Αεροδυναμικός σχεδιασμός αεροσκαφών που θα επιχειρούν το 2050, με τεχνολογίες λεπτόπαχων και ευκαμπτων πτερύγων στρωτής ροής και κινητήρες προηγμένης τεχνολογίας. 17/2/2015 2014-2015 Υάκινθος Κυριάκος
Κατσιφαράκης Νικόλαος Κωνσταντίνος Προσαρμοστική μοντελοποίηση με υβριδικούς αλγορίθμους σε προβλήματα περιβαλλοντικής πληροφορικής. 20/1/2015 2014-2015 Καρατζάς Κωνσταντίνος
Τασούλας Δημήτριος Ανάργυρος Διερεύνηση μηχανισμών φθοράς επικαλυψεων σε θερμοκρασίες κοπής. 20/1/2015 2014-2015 Σκορδάρης Γεώργιος
Γιαννάκης Ευστράτιος Παναγής Κόπωση καμπτικών ελατηρίων υψηλών αποδόσεων. 25/11/2014 2014-2015 Σαββαϊδης Γεώργιος
Στεργιάννη Ευλαμπια Αθανάσιος Αυτοδιαγειρόμενες ταλαντώσεις κατά την κατεργασία. 25/11/2014 2014-2015 Τσιάφης Ιωάννης
Τσαγκάρης Απόστολος Κωνσταντίνος Ανάπτυξη υβριδικού αλγορίθμου βελτιστοποίησης καθοδήγησης χωρικών μηχανισμών. 25/11/2014 2014-2015 Μανσούρ Γκαμπριέλ
Τσιόλιας Δημήτριος Γεώργιος Διαχείριση κινδύνου στη διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων. 25/11/2014 2014-2015 Ιακώβου Ελευθέριος
Ξανθοπούλου Μαρία Αθανάσιος Ανίχνευση βλαβών σε οδοντωτούς τροχούς με μη καταστροφικές μεθόδους. 24/6/2014 2013-2014 Τσιάφης Ιωάννης
Παπάς Νικόλαος Δημήτριος-Σταύρος Προσομοίωση και κατεργασία νανοσύνθετων και σύνθετων υλικών μεταλλικής μήτρας. 24/6/2014 2013-2014 Μανσούρ Γκαμπριέλ
Τσιμούρα Ιφιγένεια Δημήτριος Μελέτη των μεταβολών της θερμοκρασίας του εδάφους σε χαμηλά βάθη με στόχο την υποστήριξη ενεργειακών εφαρμογών. 24/6/2014 2013-2014 Τσιλιγκιρίδης Γεώργιος
Γερμακόπουλος Κωνσταντίνος Σταύρος Μη-γραμμικός προβλεπτικός έλεγχος σε δυναμικά συστήματα. 6/5/2014 2013-2014 Σεφερλής Παναγιώτης
Γιαννακούδης Γαρύφαλλος Ιωάννης Βέλτιστος έλεγχος κυλιόμενου ορίζοντα σύνθετων δικτύων ενέργειας και εφοδιασμού. 6/5/2014 2013-2014 Σεφερλής Παναγιώτης
Πανταζόπουλος Μάριος Σταύρος Παραγωγή υλικών προηγμένων λειτουργικών χαρακτηριστικών με μεθόδους ταχείας προτυποποίησης. 6/5/2014 2013-2014 Μιχαηλίδης Νικόλαος
Τζήκας Κωνσταντίνος Χρήστος Ανάπτυξη και κατεργασία σύνθετων υλικών με ενισχυμένη μήτρα από μίκρο και νάνο σωματίδια. 6/5/2014 2013-2014 Μανσούρ Γκαμπριέλ
Ευσταθιάδης Θεόφιλος Γεώργιος Μελέτη χαρακτηριστικών  στροβίλου παραγωγής ισχύος για οργανικό κύκλο Rankine (ORC) χαμηλής ενθαλπίας. 19/11/2013 2013-2014 Κάλφας Ανέστης
Τζιαντόπουλος Κωνσταντίνος Γεώργιος Πλαίσιο λήψης αποφάσεων για την αναδιαμόρφωση και διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας με την εφαρμογή της προσθετικής κατασκευής. 15/10/2013 2013-2014 Βλάχος Δημήτριος
Αγριανίδης Αναστάσιος Παύλος Βιοσύνθεση νανοσωματιδίων 9/7/2013 2012-2013 Τσιπάς Δημήτριος
Φαντέλ Εμμανουήλ Ελιέ Εξέλιξη τεχνικών μορφοποιήσεων προηγμένων υλικών. 2/4/2013 2012-2013 Μανσούρ Γκαμπριέλ
Γκρίνιας Κωνσταντίνος Δημήτριος Στρατηγική διοίκηση λιμένων ενταγμένων σε διεθνοποιημένες εφοδιαστικές αλυσίδες. 15/1/2013 2012-2013 Ιακώβου Ελευθέριος
Μπασιακούλης Αλέξανδρος Κωνσταντίνος Διερεύνηση του θραύσματος D του Μηχανισμού των Αντικυθήρων, κατασκευή φυσικού μοντέλου και προσομοίωση της λειτουργίας του και των προβλέψεων του ενταγμένου στο μηχανισμό. 15/1/2013 2012-2013 Ευσταθίου Κυριάκος
Γαλλιός Νικόλαος Βασίλειος Σύνθετες δομές και κατασκευές για απορρόφηση μηχανικής ενέργειας με χρήση νανοτεχνολογίας. 22/5/2012 2011-2012 Τσιπάς Δημήτριος
Κούβαρης Παντελής Μιχαήλ Παρασκευή νανοσωματιδίων με φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους. 22/5/2012 2011-2012 Τσιπάς Δημήτριος
Σάλτας Ηλίας Ευστάθιος Επίδραση της σταθερότητας του βιοντίζελ στα συστήματα έγχυσης καυσίμου. 21/2/2012 2011-2012 Σαμαράς Ζήσης
Σιαμάς Ιωάννης Παναγιώτης Αξιολόγηση και στρατηγικός σχεδιασμός εθνικού συστήματος logistics. 13/12/2011 2011-2012 Ιακώβου Ελευθέριος
Σμυρναίος Εμμανουήλ Γεώργιος Συμπεριφορά πορωδών υλικών σε έντονα φορτία κρούσης. 13/12/2011 2011-2012 Μιχαηλίδης Νικόλαος
Κοσμόπουλος Ιωάννης Παναγιώτης Παραμετρική διερεύνηση συστημάτων κλιματισμού με αφυγραντικά μέσα. 21/6/2011 2010-2011 Παπακώστας Κωνσταντίνος
Οικονομόπουλος Αντώνιος Νικόλαος Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση ηλιακού συστήματος για θέρμανση και ψύξη θερμοκηπίων. 12/4/2011 2010-2011 Τσιλιγκιρίδης Γεώργιος
Partsch Daniel Wolfgang Ποσοτικές μέθοδοι για την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα εφοδιαστικών αλυσίδων. 24/6/2008 2007-2008 Ιακώβου Ελευθέριος
Κικίδης Παναγιώτης Σπυρίδων Ενεργειακή ανάλυση κτιρίων με έμφαση στα σχολικά κτίρια. 24/6/2008 2007-2008 Παπακώστας Κωνσταντίνος
Ευσταθίου Χρυστάλλα Κυριάκος Χαρακτηρισμός μηχανικών ιδιοτήτων επικαλύψεων, μέσω καινοτομικών μετρήσεων και λογισμικών. 8/4/2008 2007-2008 Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος
Παρασκευόπουλος Ηλίας Αλέξανδρος Θεωρητικός και αριθμητικός προσδιορισμός της απόκρισης σύνθετων μηχανικών συστημάτων με κινηματικούς περιορισμούς. 9/10/2007 2007-2008 Νατσιάβας Σωτήριος
Τρυφωνίδης Μιχαήλ Λάζαρος Μελέτη και προσομοίωση της αστοχίας των σημειακών συγκολλήσεων χαλύβων υπό συνθήκες δυναμικής φόρτισης. 10/7/2007 2006-2007 Σκολιανός Στέφανος
Παπαγεωργίου Δημήτριος   Ανάπτυξη σύνθετων υλικών μεταλλικής μήτρας με φυγοκεντρική τεχνική. 15/5/2007 2006-2007 Σκολιανός Στέφανος
Καρδιτσάς Στυλιανός Γεώργιος Πειραματική και θεωρητική διερεύνηση της μηχανικής συμπεριφοράς και αντοχής λεπτότοιχων κατασκευαστικών στοιχείων αντιρρυπαντικών διατάξεων κινητήρων. 5/12/2006 2006-2007 Σαββαϊδης Γεώργιος
Παπαναστασίου Νικόλαος Δημήτριος Παραγωγή και μελέτη ιδιοτήτων μεταλλικών αφρών. 8/2/2005 2004-2005 Τσιπάς Δημήτριος
Σάμπρης Αναστάσιος Κωνσταντίνος Δοκιμασία επαναλαμβανόμενης κρούσης σε υψηλές θερμοκρασίες επικαλύψεων και υλικών κοπτικών εργαλείων. 15/6/2004 2003-2004 Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος
Λιούλας Σπυρίδων Χρήστος Αναπτυξη και παρασκευή καινοτόμων πορόδων υλικών και χαρακτηρισμός για βιοϊατρικές εφαρμογές. 13/5/2003 2002-2003 Τσιπάς Δημήτριος
Σιδηρόπουλος Αθανάσιος Χαράλαμπος Μελέτη των πηγών αερίων ρύπων στην Ελλάδα και ανάπτυξη γενικού συστήματος απογραφής. 10/12/2002 2002-2003 Τσιλιγκιρίδης Γεώργιος
Ekhrawat Monir Mohamed Ανάλυση κύκλου ζωής υλικών και συστημάτων 18/4/2000 1999-2000 Τσιπάς Δημήτριος
Παπακωνσταντίνου Στυλιανός Δημήτριος Χήτευση με εξατμιζόμενο μοντέλο (Last foam casting). 5/10/1999 1999-2000 Σκολιανός Στέφανος
Κομπογιάννης Σπύρος Κωνσταντίνος Χρησιμοποίηση κοπτικών εργαλείων με σκληρές λεπτές επικαλύψεις στο φραιζάρισμα με κύλιση οδοντώσεων. 19/11/1996 1996-1997 Μπουζάκης Κωνσταντίνος-Διονύσιος