Μεταδιδάκτορες

Επώνυμο

Όνομα

Ημερ.Εγγραφής

Διάρκεια ΜΕ

Θέμα

Επιβλέπων

Τηλέφωνο

e-mail

Τσέγας

Γεώργιος

18/7/2017

48

Ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης ποιότητας αέρα σε αστικές περιοχές.

Ν.Μουσιόπουλος

2310 996054

gtseg@meng.auth.gr

Παππά

Μαρία

16/7/2019

24

Κατάστρωση καταστατικών νόμων κραμάτων μνήμης σχήματος μέσω νανοδιεισδύσεων.

Ν.Μιχαηλίδης

 

pappmari@meng.auth.gr

Χαραλάμπους

Πασχάλης

16/7/2019

24

Εξέλιξη πειραματικών-αναλυτικών μεθοδολογιών και αλγορίθμων πεπερασμένων στοιχείων για τη βελτιστοποίηση των συνθηκών κατεργασίας και τη δημιουργία μοντέλων πρόβλεψης φθοράς κοπτικών εργαλείων στο φραιζάρισμα.

Γ.Σκορδάρης

2310 996016

pcharalampous@meng.auth.gr

Ευθυμίου

Γεώργιος

10/9/2019

23

Ποσοτικοποίηση και χαρτογράφηση κλιματικών και ατμοσφαιρικών επιπτώσεων σε ιστορικές περιοχές που φιλοξενούν χώρους και μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς με χρήση προχωρημένων εργαλείων μοντελοποίησης.

Ν. Μουσιόπουλος

 

gefthimiou@meng.auth.gr

Κοντσές

Αναστάσιος

1/1/2020

24

Διερεύνηση των εκπομπών νανοσωματιδίων και σωματιδίων αιθάλης από σύγχρονα οχήματα υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης.

Λ.Ντζιαχρήστος

2310 99606

akontses@auth.gr

Κοντσές

Δημήτριος

1/1/2020

36

Αξιολόγηση αισθητήρων καυσαερίων και ανάπτυξη μεθοδολογίας για συνεχή παρακολούθηση εκπομπών οχημάτων σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης.

Ζ. Σαμαράς

2310 996051

dkontses@meng.auth.gr

Μερτζής

Δημήτριος

1/1/2020

24

Ανάπτυξη υπολογιστικού μοντέλου αντιδραστήρα παραγωγής συνθετικού φυσικού αερίου μέσω αερίου σύνθεσης προερχόμενο από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ζ.Σαμαράς

2310 996064

jimmer@auth.gr

Τριανταφυλλόπουλος

Γεώργιος

1/1/2020

24

Διερεύνηση εκπομπών σωματιδιακών και αέριων ρύπων από σύγχρονα οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro 6d σε μεγάλο εύρος συνθηκών πραγματικής οδήγησης.

Λ. Ντζιαχρήστος

 

 

Δερμεντζής

Γεώργιος

26/2/2020

24

Βελτιστοποίηση στρατηγικών για την ουσιαστική βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων στην Ελλάδα με διεθνή πρότυπα.

Α. Παπαδόπουλος

 

geoderme@meng.auth.gr

Yakavenka

Volha

9/7/2020

36

Διαχείριση βιώσιμων εφοδιαστικών αλυσίδων ευπαθών βρώσιμων προϊόντων στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού και κυκλικής οικονομίας.

Δ. Βλάχος

 

yakaven@meng.auth.gr

Αντωνιάδου

Παναγιώτα

15/12/2020

24

Βελτιστοποίηση συνθηκών εσωτερικού περιβάλλοντος κτιρίων σε συνδιασμό με την ενεργειακή και περιβαλλοντική απόδοσή τους.

Ά. Πάπαδόπουλος

2310 996087

pantoniadou@meng.auth.gr