Πολιτική Ποιότητας Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του προγράμματος σπουδών και του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου του Τμήματος, ώστε να προσαρμόζεται στις σύγχρονες ακαδημαϊκές και ερευνητικές συνθήκες. Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος εναρμονίζεται αφενός με την πολιτική ποιότητας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αφετέρου με τους στρατηγικούς στόχους του Τμήματος, οι οποίοι συνοψίζονται ως εξής:

Α. Παροχή εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας
Β. Βελτίωση των επιδόσεων των φοιτητών
Γ. Ανάπτυξη έρευνας υψηλού επιπέδου – Σύνδεση με τα προγράμματα σπουδών
Δ. Ανάπτυξη της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης
Ε. Διαρκής βελτίωση των υποδομών, λειτουργιών και υπηρεσιών του Τμήματος

Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος εξειδικεύει τους στρατηγικούς στόχους του Τμήματος και αποβλέπει στην επίτευξη των παρακάτω στόχων ποιότητας, που αφορούν τη λειτουργία του Τμήματος γενικά και ειδικότερα την οργάνωση και λειτουργία του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ).

Α1. Εκσυγχρονισμός και πιστοποίηση του προγράμματος σπουδών
Α2. Βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας
Α3. Ικανοποίηση αποφοίτων και υποβοήθηση επαγγελματικής σταδιοδρομίας
Α4. Ποσοτική και ποιοτική επάρκεια διδακτικού προσωπικού
Β1. Βελτίωση των επιδόσεων των φοιτητών στα μαθήματα
Β2. Μείωση της διάρκειας σπουδών
Γ1. Αύξηση δημοσιευμένου ερευνητικού έργου υψηλής ποιότητας
Γ2. Αύξηση της χρηματοδότησης της έρευνας
Γ3. Σύνδεση της έρευνας με την εκπαίδευση προπτυχιακών φοιτητών
Δ1. Ανάπτυξη της εξωστρέφειας στην εκπαίδευση και στην έρευνα
Δ2. Ενίσχυση διεθνούς προφίλ του Τμήματος και του ΠΠΣ
Ε1. Βελτίωση μαθησιακού περιβάλλοντος και της καθημερινής λειτουργίας
Ε2. Πλήρως ενημερωμένη και αξιόπιστη πληροφόρηση

Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Τμήματος, σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ, σχεδιάζει και εισηγείται προς το Τμήμα τις ενδεικνυόμενες ενέργειες και τους τρόπους μέσω των οποίων οι παραπάνω στόχοι μπορούν να επιτευχθούν. Η υλοποίηση της πολιτικής ποιότητας και η επίτευξη των στόχων ποιότητας, με τρόπο που να υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του Τμήματος και του ΠΠΣ, αποτελούν δέσμευση του Τμήματος και καθίστανται δυνατές χάρη στο υψηλό επίπεδο του προσωπικού του Τμήματος και στην ενεργό συμμετοχή των φοιτητών στις δραστηριότητές του.