Αποτέλεσμα εκλογικής διαδικασίας πλήρωσης θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή του Ενεργειακού Τομέα, με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση Συστημάτων με έμφαση στις εφαρμογές κλιματισμού κτιρίων», κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP15457