ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ- ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2019-2020

Κατά τα οριζόμενα της με αριθμό 67882/Ζ1/3-6-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο φοιτητής για τον οποίο χορηγείται επίδομα να είναι
Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε
ισχύ και να είναι και κάτοχος Α.Φ.Μ. Διευκρινίζεται ότι η υπηκοότητα αφορά μόνο στο πρόσωπο του φοιτητή και όχι
στων γονέων ή κηδεμόνων.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ζητούνται συμπληρωματικά από την ηλεκτρονική εφαρμογή
https://stegastiko.minedu.gov.gr, σε περίπτωση που τα αναφερόμενα στην αίτηση δικαιολογητικά δεν μπορούν να
διασταυρωθούν αυτόματα μέσω της ΑΑΔΕ, υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος φοίτησης με τους εξής
τρόπους:
α) Είτε ηλεκτρονικά (από το e-mail που έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική αίτηση) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
της Γραμματείας του Τμήματος ή του αρμόδιου υπαλλήλου.
β) Είτε έντυπα και αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου με τα επισυναπτόμενα έντυπα δικαιολογητικά.
γ) Είτε έντυπα στις Γραμματείες των Τμημάτων.