Αξιολόγηση Μαθημάτων

Η αξιολόγηση των μαθημάτων του Τμήματος γίνεται από τους φοιτητές στο τέλος κάθε εξαμήνου με συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου. Η αξιολόγηση είναι ανώνυμη και έχει στόχο την βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας των μαθημάτων. Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟμΕΑ) του Τμήματος παρακολουθεί τα στοιχεία και εισηγείται τρόπους βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Στο ακόλουθο αρχείο παρουσιάζονται συνοπτικά οι αξιολογήσεις των μαθημάτων κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2015-16, 2016-17, 2017-18 και 2018-19.

Συνημμένα Αρχεία: