Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πανεπιστημιακό υπότροφο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών στην υπ΄αρ. 9/25.2.2020 συνεδρία της, αποφάσισε τα εξής:
Την πρόσληψη ενός (1) Πανεπιστημιακού Υποτρόφου, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 34 του Ν.4115/2013, για τη διεξαγωγή διδακτικού έργου στο μάθημα «Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας», καθώς και για τη συνεπίβλεψη διπλωματικών εργασιών, με τη δυνατότητα παράτασης 2 πανεπιστημιακών ετών.

Η σύμβαση για τη διδασκαλία του παραπάνω μαθήματος είναι με σύμβαση έργου, έως έξι μήνες (6), με λήξη 31-8-2020 και συνολικό κόστος 3.000 ευρώ μικτά.

Οι υποψήφιοι για τη θέση, θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα:

 1. Διδακτορικό Δίπλωμα από Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής, κατά προτίμηση Μηχανολόγου Μηχανικού
 2. και σε συναφές αντικείμενο με το περιεχόμενο του μαθήματος.
 3. Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού.
 4. Προηγούμενη εμπειρία στην εκπαίδευση φοιτητών Πολυτεχνικού Τμήματος σε αντικείμενα του
 5. μαθήματος «Διαχείρισης Αποθεμάτων και Εφοδιαστικής Αλυσίδας».
 6. Απαιτούνται τουλάχιστον δύο (2) δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με
 7. σύστημα κριτών, συναφείς με το αντικείμενο του μαθήματος.
 8. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και της σχετικής τεχνικής ορολογίας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος, (ισόγειο κτηρίου Δ΄ Πολυτεχνικής Σχολής, τηλ.: 2310 996032, 996022):

 1. Ιδιόγραφη αίτηση
 2. Αντίγραφο διδακτορικού, αντίγραφο πτυχίου και αντίγραφα λοιπών τίτλων σπουδών. Τίτλοι ΑΕΙ του
 3. εξωτερικού θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
 4. Πιστοποίηση εμπειρίας.
 5. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
 6. Βιογραφικό σημείωμα.

Προθεσμία υποβολής: 26-2-2020 μέχρι 06-3-2020

Θεσσαλονίκη, 25 Φεβρουαρίου 2020
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Καθηγ. Παναγιώτης Σεφερλής