Αποτέλεσμα εκλογικής διαδικασίας πλήρωσης θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή του Ενεργειακού Τομέα, με γνωστικό αντικείμενο «Καύση και σχηματισμός ρύπων σε θερμικές μηχανές», κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP10564

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αποτέλεσμα εκλογικής διαδικασίας πλήρωσης θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή του Ενεργειακού Τομέα, με γνωστικό αντικείμενο «Καύση και σχηματισμός ρύπων σε θερμικές μηχανές», κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP10564, που έγινε στην υπ΄αρ. 1/09.9.2019 κοινή συνεδρία της Συνέλευσης και του Εκλεκτορικού Σώματος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών:

Επί συνόλου έντεκα (11) μελών του εκλεκτορικού σώματος, παρόντες ήταν οι δέκα (10). Κατά την ψηφοφορία, ο κ. Λεωνίδας Ντζιαχρήστος, έλαβε δέκα (10) θετικές ψήφους. Επομένως ο κ. Λεωνίδας Ντζιαχρήστος εκλέγεται στη βαθμίδα του Καθηγητή του Ενεργειακού Τομέα, με γνωστικό αντικείμενο «Καύση και σχηματισμός ρύπων σε θερμικές μηχανές».

 

                                                                                                                Θεσσαλονίκη, 09 Σεπτεμβρίου 2019

                                                                                                                       Ο Πρόεδρος του Τμήματος

                                                                                                                      Καθ. Παναγιώτης Σεφερλής