Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από:

  1. Τον Πρόεδρο του Τμήματος
  2. Τα μέλη ΔΕΠ
  3. Τον εκπρόσωπο των ΕΕΠ
  4. Τον εκπρόσωπο των ΕΔΙΠ
  5. Τον εκπρόσωπο των ΕΤΕΠ
  6. Τον εκπρόσωπο των Φοιτητών
  7. Τον εκπρόσωπο των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψήφιων Διδακτόρων