Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Αερομηχανική Στροβιλομηχανών (THRUST)

Το πρόγραμμα λειτούργησε επιτυχώς από το 2010 μέχρι το 2018.
 

Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Royal Institute of Technology της Στοκχόλμης (Σουηδία), το Université de Liege της Λιέγης (Βέλγιο) και το Duke University του Durham (Η.Π.Α.) οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με γνωστικό αντικείμενο «Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση στην Αερομηχανική Στροβιλομηχανών».
Την διοικητική υποστήριξη του προγράμματος που αφορά στις δραστηριότητες που θα λαμβάνουν χώρα στην Ελληνική Επικράτεια έχει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώ τον συντονισμό της λειτουργίας του ΠΜΣ αναλαμβάνει το Πανεπιστήμιο Royal Institute of Technology της Στοκχόλμης, σύμφωνα με Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

Αντικείμενο – Σκοπός
Σκοπός του προγράμματος είναι η εμβάθυνση των γνώσεων επιστημονικών ειδικοτήτων σε θέματα που άπτονται της Αερομηχανικής Στροβιλομηχανών. Η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση βασίζεται σε μία διεπιστημονική προσέγγιση, η οποία επιβάλλεται από τον χαρακτήρα του επιστημονικού πεδίου και προβλέπει την ανταλλαγή των υποψηφίων φοιτητών/τριών και την χορήγηση χωριστών Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης από τα Πανεπιστήμια που επέλεξαν να φοιτήσουν με τίτλο: «Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση στην Αερομηχανική Στροβιλομηχανών». Το πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς τις προπτυχιακές σπουδές που παρέχουν Τμήματα των ΑΕΙ της Ελλάδος, καλύπτοντας ένα κενό στην παρεχόμενη εκπαίδευση στην χώρας μας.
Το ΠΜΣ αποσκοπεί στο (α) να παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα αερομηχανικής στροβιλομηχανών με στόχο τη δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού με υψηλή θεωρητική κατάρτιση και τεχνογνωσία, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που επιβάλλει η ραγδαία αναπτυσσόμενη τεχνολογική εξέλιξη και (β) να ενισχύσει την διεπιστημονική έρευνα και την εκπόνηση πρωτοποριακών έργων εφαρμοσμένης έρευνας.

Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το κοινό ΠΜΣ απονέμει χωριστό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ), ο τύπος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Συντονιστικού οργάνου, σύμφωνα με το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας.
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κατόπιν επιτυχούς ανταπόκρισης στη διαδικασία επιλογής, όπως αυτή προβλέπεται στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας, πτυχιούχοι από Τμήματα Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που είναι συναφή με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο των Μηχανολόγων Μηχανικών, Αεροναυπηγών Μηχανικών, Μηχανικών Ενέργειας, Μηχανικών Υλικών, Επιστήμης Υλικών και Φυσικής.
 

Διάρκεια Σπουδών
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.