Πρακτική Άσκηση

Πρακτική άσκηση στην Ελλάδα

Στόχος του προγράμματος πρακτικής άσκησης του Τμήματος ήταν και είναι να ενσωματώσει την ουσιαστική και συστηματική άσκηση των φοιτητών του στο πρόγραμμα σπουδών λαμβάνοντας υπόψη πάντα τα δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητας. Προς την κατεύθυνση αυτή το Τμήμα χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια ΕΠΕΑΕΚ σχεδίασε και υλοποίησε, για πρώτη φορά σε οργανωμένη βάση, την αναγκαία για τους φοιτητές του πρακτική άσκηση. Συγκεκριμένα το Τμήμα ανέπτυξε σημαντική τεχνογνωσία στην επικοινωνία με τις βιομηχανικές επιχειρήσεις/οργανισμούς με σκοπό την οριοθέτηση θέσεων πρακτικής άσκησης, στην ενημέρωση και προετοιμασία των φοιτητών και στην εκτέλεση και παρακολούθηση της πρακτικής άσκησης. Είναι αξιοσημείωτο ότι έχει δημιουργηθεί ένας πυρήνας από βιομηχανίες, τεχνικά γραφεία, εταιρίες παροχής υπηρεσιών και οργανισμούς που συνεργάσθηκαν και συνεργάζονται με το Τμήμα για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του και ότι παράλληλα έχουν αναπτυχθεί σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των επιχειρήσεων που συνεργάζονται στα πλαίσια του προγράμματος και του Τμήματος.

Η Πρακτική Άσκηση είναι μάθημα επιλογής, στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ. με τίτλο «Πρακτική Άσκηση» και αντιστοιχεί σε 12 ECTS και εντάσσεται στα μαθήματα Κατεύθυνσης και Εξειδίκευσης.

Αφορά στη μικρής διάρκειας φυσική παρουσία φοιτητών/τριών και στην άσκηση καθηκόντων σε εν δυνάμει χώρους εργασίας. Πραγματοποιείται σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα Υποδοχής εκτός Πανεπιστημίου υπό την καθοδήγηση στελέχους του Φορέα Υποδοχής και την επίβλεψη μέλους Δ.Ε.Π. ή ΕΔΙΠ του Τμήματος (.Erasmus+, Placement).

Σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι ο εμπλουτισμός του Σπουδών των φοιτητών του Τμήματος μέσω απόκτησης γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών σε επαγγελματικούς χώρους.  

Η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα μπορεί να πραγματοποιηθεί με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

i.  Μέσω συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (πχ ΕΣΠΑ).

ii.  Με χρηματοδότηση από τους Φορείς Υποδοχής αλλά με τη συνδρομή του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.

iii. Εκτός Επιχειρησιακών Προγραμμάτων μέσω ανεξάρτητων προγραμμάτων που προσφέρουν δημόσιοι ή ιδιωτικοί Φορείς Υποδοχής της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

iv.  Εκτός ΕΣΠΑ μέσω των θέσεων που αναρτά το Γραφείο Διασύνδεσης Α.Π.Θ.

v.   Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+. Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καθορίζονται με το κανονιστικό πλαίσιο του Γραφείου Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Α.Π.Θ.

vi.  Μέσω της AIESEC. Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καθορίζονται  με το κανονιστικό πλαίσιο του Γραφείου AIESEC Α.Π.Θ.

Η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική, με φόρτο εργασίας 12 ECTS, δεν βαθμολογείται, αλλά, εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς, αναφέρεται στο Παράρτημα Διπλώματος καθώς και στην Αναλυτική Βαθμολογία των Διπλωματούχων του Τμήματος.

Πληροφορίες

Γκάμπριελ Μανσούρ

Καθηγητής, Υπεύθυνος Πρακτικής άσκησης

Κατασκευαστικός Τομέας, Εργαστήριο Εργαλειομηχανών και Διαμορφωτικής Μηχανολογίας

Τηλ.: +302310996345

Fax :  +302310996079

E-Mail: mansour@eng.auth.gr