2.2 Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών (ΕΚΣΔ)

Οριζόντιο μενού

Γενικά

Ιστορικό

Το Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών (ΕΚΣΔ) ιδρύθηκε το 1976 και ξεκίνησε την λειτουργία του το 1978, στο πλαίσιο του Ενεργειακού Τομέα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ.

Το μόνιμο προσωπικό του αποτελείται από τους Καθηγητές Αγι Παπαδόπουλο και Γεώργιο Τσιλιγκιρίδη, τον Αναπληρωτή Καθηγητή Κωνσταντίνο Παπακώστα, την ΕΔΙΠ Ευφροσύνη Γιαμά και τους επιστημονικούς συνεργάτες Νίκο Κίκα, Παναγιώτη Κικίδη, Κωνσταντίνo Πασπαλά. Ακόμη, 2 μεταδιδάκτορες, 8 υποψήφιοι διδάκτορες και 2 ερευνητικοί συνεργάτες συμμετέχουν στις ερευνητικές δραστηριότητές του.

Διευθυντής του εργαστηρίου είναι από το 2013 ο Καθηγητής Άγις Μ. Παπαδόπουλος.

Το εργαστήριο παρέχει 12 μαθήματα στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, ενώ τα μέλη του συμμετέχουν και σε διατμηματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του Α.Π.Θ. καθώς και σε προγράμματα άλλων Α.Ε.Ι. Κατά μέσο όρο 15 φοιτητές εκπονούν κάθε χρόνο τη διπλωματική τους εργασία στο εργαστήριο.

  Τομέας: 
  Διευθυντής εργαστηρίου: 
  Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.): 
  Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.): 
  Υποψήφιοι Διδάκτορες: 
  1. Αντωνιάδου Παναγιώτα, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc 
  2. Κοσμόπουλος Ιωάννης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός 
  3. Κυριάκη Έλλη, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός  
  4. Κωνσταντινίδου Χριστίνα,  Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc 
  5. Μουζεβίρης Γεώργιος, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός  
  6. Οικονομόπουλος Αντώνιος, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός  
  7. Σιδηρόπουλος Χρήστος, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός  
  8. Τσιμούρα Ιφιγένεια, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός
  9. Συμεωνίδου Μαρία, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc