1.1 Εργαστήριο Δυναμικής Μηχανών (ΕΔΥΜ)

Οριζόντιο μενού

Γενικά

Ιστορικό

Το Εργαστήριο Δυναμικής Μηχανών (Ε. ΔΥ. Μ.) λειτουργεί αυτόνομα από το 1998. Η ίδρυσή του κατοχυρώθηκε επίσημα με το ΦΕΚ 336/31-12-2002. Η ερευνητική ομάδα του Ε. ΔΥ. Μ. είναι διεθνώς αναγνωρισμένη σε θέματα Δυναμικής και Ελέγχου Μηχανικών Συστημάτων με γραμμικά και μη γραμμικά χαρακτηριστικά. Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη του Ε. ΔΥ. Μ. δραστηριοποιούνται στον προσδιορισμό της δυναμικής απόκρισης, των ταλαντώσεων και της ευστάθειας μηχανικών συστημάτων, καθώς και στην δυναμική οχημάτων και διατάξεων με πολλαπλά μέλη. Επιπλέον, δραστηριοποιούνται στην μέτρηση και αξιολόγηση ταλαντωτικών μεγεθών, αλλά και στην παραμετρική μορφική αναγνώριση και διάγνωση βλαβών σε κατασκευές. Eπίσης, έχουν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στην βελτιστοποίηση, την κόπωση, τον έλεγχο ταλαντώσεων και την μείωση θορύβων σε μηχανικά συστήματα, καθώς και σε θέματα εμβιομηχανικής. Τα μέλη του Ε. ΔΥ. Μ. έχουν αναπτύξει πολύπλευρη ερευνητική δράση, η οποία αναφέρεται τόσο στην συμμετοχή σε διεθνείς τεχνικές επιτροπές και συντακτικές επιτροπές διεθνών περιοδικών, όσο και στην συμμετοχή και την διοργάνωση διεθνών επιστημονικών συνεδρίων. Επιπλέον, έχουν ενεργό συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, σε συνεργασία με άλλες συγγενείς πανεπιστημιακές ομάδες, καθώς και με βιομηχανίες του εσωτερικού και του εξωτερικού.

 

Διευθυντής εργαστηρίου: 
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.): 
Υποψήφιοι Διδάκτορες: 
  1. Παρασκευόπουλος Ηλίας, Δρ.Πολ. Μηχ., "Θεωρητικός και αριθμητικός προσδιορισμός της απόκρισης σύνθετων μηχανικών συστημάτων με κινηματικούς περιορισμούς."
  2. Πασσάς Παναγιώτης, Μηχ. Μηχ., "Αριθμητικός προσδιορισμός της απόκρισης μηχανικών συστημάτων με παραμορφώσιμα μέλη."
  3. Ντινόπουλος Ιωάννης, Πολ. Μηχ., "Αριθμητικός προσδιορισμός της απόκρισης μηχανικών συστημάτων με στερεά και παραμορφώσιμα μέλη που υπόκεινται σε δεσμούς κίνησης."
  4. Γιαννακούδης Γαρύφαλλος, Μηχ. Μηχ., "Βέλτιστος έλεγχος κυλιόμενου ορίζοντα σύνθετων δικτύων ενέργειας και εφοδιασμού."
  5. Γερμακόπουλος Κωνσταντίνος, Μηχ. Μηχ., "Μη-γραμμικός Προβλεπτικός Έλεγχος σε Δυναμικά Συστήματα."
  6. Καζεπίδης Παναγιώτης, Χημ. Μηχ., "Βελτιστοποίηση και έλεγχος διεργασιών δέσμευσης CO2  με διφασικούς διαλύτες."
  7. Μπαμπαού Μιχαήλ, Χημ. Μηχ., "Βελτιστοποίηση και έλεγχος διεργασιών υδρογονοκατεργασίας για το σχεδιασμό ολοκληρωμένων βιοδιυλιστηρίων."
  8. Καφετζής Αλέξανδρος, Μηχ. Μηχ., "Προηγμένες τεχνικές ελέγχου σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας."