ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ IKYDA 2022

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα προς την ΚΥΑ 136877/Ζ1/26.10.21 (ΦΕΚ 5021Α/29.10.21), στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα διμερούς συνεργασίας του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), IKYDA, που αφορά σε χρημοτοδότηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων μεταξύ Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και Ερευνητικών Ιδρυμάτων των δύο χωρών (Ελλάδας-Γερμανίας), με μέγιστο διάστημα χρηματοδότησης τα 2 έτη (1.7.2022 έως 30.6.2024) και μέγιστο ποσό χρηματοδότησης τα 10.000 ευρώ/έτος

Η συνεργασία πραγματοποιείται από ομάδες επιστημόνων ή ερευνητών όλων των γνωστικών αντικειμένων, με επικεφαλής έναν/μία επιστημονικό/-ή υπεύθυνο/-η για κάθε ομάδα και ανά χώρα, και μέλη από: εν ενεργεία μέλη ΔΕΠ/ερευνητές ελληνικών Ερευνητικών Ιδρυμάτων, μεταδιδάκτορες, διδάκτορες, Υ.Δ., μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες.

Οι αιτήσεις, ελληνική και γερμανική, υποβάλλονται παράλληλα, στον αντίστοιχο εθνικό φορέα, έως τις 15 Δεκεμβρίου 2021 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου και ηλεκτρονικής υποβολής)

 

Ioanna Korpidou
Τμήμα Σπουδών
Department of Studies
Aristotle University of Thessaloniki
541 24 Thessaloniki, Greece
Tel: +30-2310-994168
E-mail:dps@auth.gr