Κατατακτήριες Εξετάσεις

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., στην υπ’ αρ. 25/25.5.2021 συνεδρία της αποφάσισε τα εξής:

Η κατάταξη των υποψηφίων, πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., γίνονται με εξετάσεις σε τρία (3) μαθήματα:

  1. Μηχανολογικό Σχέδιο
  2. Τεχνολογία Υλικών
  3. Θερμοδυναμική

Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, σύμφωνα με την Υπ.Απ. αρ.Φ1/192329/Β3/16.12.2013, καθώς και των κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, ή Τ.Ε.Ι. Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 2 της αναφερόμενης Υπ. απόφασης, η υπ’ αρ. 25/25.5.2021 συνεδρία της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, όρισε τα εξάμηνα κατάταξης των πτυχιούχων Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Α.Ε.Ι.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Α.Ε.Ι.

Στο 5ο εξάμηνο κατατάσσονται απόφοιτοι των:
1. Πολυτεχνικών Σχολών, ημεδαπής και ισοτίμων σχολών αλλοδαπής:

Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μηχανικών Χωροταξίας, Μηχανικών λοιπών ειδικοτήτων, Μηχανικών Σχολής Ικάρων, Σχολής Ευελπίδων (Σώμα Τεχνικό ή Μηχανικό), Μηχανικών Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.

Στο 3ο εξάμηνο κατατάσσονται απόφοιτοι των:
2. Σχολών Θετικών Επιστημών, ημεδαπής και ισοτίμων σχολών αλλοδαπής:

Τμήματα: Εφαρμ. Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Γεωλόγων, Βιολόγων, Μαθηματικών, Φυσικών, Χημικών, Πληροφορικής, Επιστήμης ή Τεχνολογίας των Υλικών. Από Στρατιωτικές Σχολές μάχιμων αξιωματικών (ευελπίδων, δοκίμων και ικάρων).
3. Σχολών Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ημεδαπής και ισοτίμων σχολών αλλοδαπής.

Στο 1ο εξάμηνο κατατάσσονται απόφοιτοι των:

4. Σχολών Επιστημών Υγείας (Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής), ημεδαπής και ισοτίμων σχολών αλλοδαπής.
5. Σχολών Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, ημεδαπής και ισοτίμων σχολών αλλοδαπής.
6. Σχολών Φιλοσοφικής, ημεδαπής και ισοτίμων σχολών αλλοδαπής.
7. Σχολών Θεολογικής, ημεδαπής και ισοτίμων σχολών αλλοδαπής.
8. Παιδαγωγικών Σχολών, ημεδαπής και ισοτίμων σχολών αλλοδαπής.
9. Τμημάτων Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ημεδαπής και ισοτίμων σχολών αλλοδαπής.
10. Σχολών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
11. Σχολών Καλών Τεχνών, ημεδαπής και ισοτίμων σχολών αλλοδαπής.
12. Τμημάτων Πανεπιστημίου Μακεδονίας και των ισοτίμων Τμημάτων του, ημεδαπής και ισοτίμων σχολών αλλοδαπής.
13. Οι απόφοιτοι όλων των Σχολών/Τμημάτων ελληνικών ΑΕΙ και των ισοτίμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής, που δεν αναφέρθηκαν σε κάποια από τις προηγούμενες κατηγορίες.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Τ.Ε.Ι.

Στο 1ο εξάμηνο κατατάσσονται:
Όλοι οι απόφοιτοι των Τμημάτων Τ.Ε.Ι., πλην των Τμημάτων Μηχανολογίας και Οχημάτων.
Στο 5ο εξάμηνο κατατάσσονται:
Όλοι οι απόφοιτοι των Τμημάτων Μηχανολογίας και Οχημάτων των Τ.Ε.Ι.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 3 της υπ’ αρ.Φ1/192329/Β3/16.12.2013 Υπ.Απόφασης, η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, υποβάλλονται στο Τμήμα υποδοχής από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.
Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

  1. Αίτηση ενδιαφερόμενου
  2. Αντίγραφου πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Θεσσαλονίκη, 14 Ιουνίου 2021
ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ