ERASMUS+

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού κοινοτικού προγράμματος ERASMUS+, δίνεται η δυνατότητα μετακίνησης προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων για σπουδές για 3-12 μήνες.

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα σε προπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό σε Πανεπιστήμια/ Επιχειρήσεις/ Οργανισμούς, προσφέροντάς τους ταυτόχρονα υποτροφία κινητικότητας μέσω της τομεακής δράσης ERASMUS+ Πρακτική Άσκηση. Για πρακτική άσκηση μπορούν να μετακινηθούν και οι πρόσφατοι απόφοιτοι, στο πρώτο έτος της αποφοίτησής τους, με την προϋπόθεση να έχει εγκριθεί η αίτησή τους, την οποία θα έχουν υποβάλλει όσο είναι φοιτητές στο τελευταίο έτος.

Ο φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί για σπουδές σε όλους τους κύκλους σπουδών. Ο ίδιος φοιτητής μπορεί να λάβει επιχορήγηση για κινητικότητα μέχρι 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους της κινητικότητας (σπουδές ή πρακτική άσκηση). Πρακτικά όμως, και λόγω περιορισμού στη διαθέσιμη συνολική χρηματοδότηση σε σχέση με τον αριθμό των αιτήσεων, τα τελευταία χρόνια δεν υποστηρίζεται συνήθως κινητικότητα μεγαλύτερη των 6 μηνών.

Το πρόγραμμα Erasmus+ International ανοίγει το δρόμο της κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού μεταξύ των 28 κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, της Νορβηγίας, του Λιχτενστάιν, της ΠΓΔΜ και της Τουρκίας (Programme countries) και χωρών από όλον τον υπόλοιπο κόσμο (Partner countries). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές και των τριών κύκλων σπουδών. Η περίοδος κινητικότητας είναι συνήθως ίση με 6 μήνες.

Εξερχόμενοι φοιτητές

Η επιλογή των εξερχόμενων φοιτητών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ πραγματοποιείται με συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία ιεραρχούνται ως εξής:

 1. Γλωσσική επάρκεια για την πρώτη ή και τη δεύτερη γλώσσα διδασκαλίας στο ίδρυμα υποδοχής
 2. Ακαδημαϊκή επίδοση (μέσος όρος βαθμολογίας)
 3. Λόγος ECTS (ECTS περασμένων μαθημάτων / σύνολο ECTS προγράμματος σπουδών μέχρι το τρέχον εξάμηνο φοίτησης)
 4. Έτος σπουδών
 5. Κίνητρα συμμετοχής

Ο τρόπος βαθμολόγησης βάσει του οποίου ιεραρχούνται όλες οι αιτήσεις παρατίθεται στο κάτω μέρος αυτής της ιστοσελίδας. 

Επισημαίνεται επίσης ότι:

 • Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν "περάσει" ήδη το 50% των ECTS που αντιστοιχούν στις σπουδές τους μέχρι και το εξάμηνο υποβολής της αίτησής τους
 • Οι φοιτητές υποχρεούνται να επιστρέψουν με το 20% (τουλάχιστον) των ECTS που συμπεριελήφθησαν στο learning agreement της μετακίνησής τους, διαφορετικά δεν θα τους χορηγηθεί το 20% της συνολικής χρηματοδότησης

Αναγνώριση μαθημάτων εξερχόμενων φοιτητών

Ο κάθε εξερχόμενος φοιτητής πρέπει να ετοιμάσει τη συμφωνία μάθησης (learning agreement – LA) η οποία θα υπογραφεί (α) από τον φοιτητή, (β) από τον συντονιστή σπουδών ERASMUS+ του Τμήματος (σήμερα είναι ο Καθ. Κ. Καρατζάς) και (γ) από την προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΑΠΘ.

Η επιλογή των μαθημάτων στο ίδρυμα υποδοχής πρέπει να γίνει με προσοχή και μετά από ενδελεχή μελέτη του προσφερόμενου προγράμματος σπουδών, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

 • Υπάρχουν ιδρύματα υποδοχής που δεν ακολουθούν την τυπική εξαμηνιαία διάρκεια μαθημάτων.
 • Σε κάποια ιδρύματα υποδοχής μαθήματα που διαδικτυακά αναφέρονται ως προσφερόμενα δύνανται να έχουν περιορισμό στο ακροατήριο (μέγιστο αριθμό φοιτητών),  ή τελικά να ακυρωθούν, και να ενημερωθήτε για αυτό μετά την άφιξή σας. Ζητείστε πληροφορίες εκ των προτέρων στη νεπικοινωνία σας με τα ιδρύματα υποδοχής. Εάν τελικά προκύψει κάποιο από  αυτά τα προβλήματα ή οτιδήποτε άλλο που συνεπάγεται αλλαγές στο LA, αυτό μπορέι να γίνει εντός 4 εβδομάδων από την άφιξή σας, και κατόπιν επικοινωνίας σας με τον συντονιστή σπουδών ERASMUS+ του Τμήματός μας και με το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΑΠΘ.
 • Περιεχόμενο του κάθε μαθήματος: πρέπει να ταυτίζεται στον μέγιστο δυνατό βαθμό με αντίστοιχο μάθημα του Τμήματός μας. Μετά τη δική σας αρχική επιλογή, ο συντονιστής σπουδών ERASMUS+ του Τμήματός μας θα σας καθοδηγήσει σχετικά, και μπορεί να σας ζητήσει να δείτε το θέμα και με τον υπεύθυνο διδασκαλίας του μαθήματος στο Τμήμα μας.
 • Μονάδες ECTS: θα πρέπει να είναι τουλάχιστον όσες περιλαμβάνει το αντίστοιχο μάθημα στο Τμήμα μας. Εάν αυτό δεν ισχύει, τότε μπορεί να σας ζητηθεί μετά την επιστροφή σας επιπρόσθετη ακαδημαϊκή εργασία, με την προϋπόθεση ότι έχετε εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα στο ίδρυμα υποδοχής. Ενδεικτικά, μπορεί να σας ζητηθεί να λάβετε μέρος σε συμπληρωματική εξέταση στο Τμήμα μας, να εκπονήσετε θέμα/θέματα, ή οτιδήποτε άλλο κριθεί απαραίτητο.
 • Μαθήματα του ιδρύματος υποδοχής που δεν έχουν αντιστοίχιση με αυτά του Τμήματός μας, μπορούν να θεωρηθούν ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής, που δεν προσμετρώντας στα 300 ECTS που απαιτούνται για τη λήψη του διπλώματος, αλλά περιλαμβάνονται στο παράρτημα διπλώματος.  Ο αριθμός αυτών των μαθημάτων πρέπει να είναι ελάχιστος (συζητήστε το θέμα με τον συντονιστή σπουδών ERASMUS+ του Τμήματός μας)

Εισερχόμενοι φοιτητές

Οι εισερχόμενοι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών. Οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν την Ελληνική γλώσσα ή στην αντίθετη περίπτωση την Αγγλική πολύ καλά για όσα μαθήματα μπορούν να προσφερθούν στην Αγγλική γλώσσα.

Πληροφορίες για τη δράση του προγράμματος Erasmus+ παρέχονται στον ιστοχώρο του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

Πληροφορίες

Οι εισερχόμενοι αλλά και οι εξερχόμενοι φοιτητές μπορούν να επικοινωνήσουν με τους ECTS coordinators:

 • Αναπλ. Καθηγητής Γιώργος Ανδρεάδης, συντονιστής σπουδών, τηλ. επικοινωνίας 2310 996355, email: gandread@meng.auth.gr (χρησιμοποιήστε ως θέμα στο email το: ERASMUS+ Studies)
 • Επίκ. Καθηγήτρια Ροδούλα Παρασκευοπούλου, αναπληρώτρια συντονίστρια σπουδών και συντονίστρια πρακτικής άσκησης, τηλ. επικοινωνίας 2310 996028, email: paraskeu@auth.gr (χρησιμοποιήστε ως θέμα στο email το: ERASMUS+ Studies, ERASMUS+ Traineeship)
 • Αναπλ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Παππακώστας, συντονιστής Erasmus+ International , τηλ. τηλ. επικοινωνίας 2310 996025, email: kpapakos@auth.gr (χρησιμοποιήστε ως θέμα στο email το: ERASMUS+ International)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για όσους φοιτητές ενδιαφέρονται να μετακινηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ για Σπουδές, κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), θα διαρκέσει από τις  31 Ιανουαρίου έως και τις 27  Φεβρουαρίου 2020 (15:00, ώρα Ελλάδας).

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (https://eurep.auth.gr/el ) μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές, τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια (η πλήρως ενημερωμένη κατάσταση θα είναι διαθέσιμη από 31/01), τη διαδικασία υποβολής αίτησης, και τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων και επιλογής.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων κατά τις ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού (Δευτέρα – Πέμπτη, 11:00-13:30) κατόπιν ραντεβού.