Διπλωματική Εργασία

Οι σπουδές του Μηχανολόγου Μηχανικού ολοκληρώνονται με την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας. Η εργασία αυτή είναι μία εκτεταμένη μελέτη σε μία επιστημονική περιοχή που θεραπεύει το Τμήμα.
Κάθε φοιτητής μπορεί να επιλέξει την περιοχή στην οποία θέλει να εκπονήσει τη διπλωματική του εργασία. Ο μόνος περιορισμός σ’ αυτή την επιλογή είναι ότι η Διπλωματική Εργασία πρέπει να αντιστοιχεί στο γνωστικό αντικείμενο του Κύκλου Εξειδίκευσης έχει επιλέξει και παρακολουθήσει ο φοιτητής. Η Διπλωματική Εργασία είναι υποχρεωτική, αντιστοιχεί σε 30 ECTS (κατανομή 15 ECTS ανά εξάμηνο) και εκπονείται κατά τη διάρκεια του 9ου και 10ου εξαμήνου.

Η παρουσίαση και εξέταση των διπλωματικών εργασιών πραγματοποιείται τρεις φορές ανά ακαδημαϊκό έτος και κατά κανόνα σε εύλογο διάστημα (1-2 εβδομάδων) πριν από την αντίστοιχη τελετή ορκωμοσίας. Η παρουσίαση είναι προφορική και δημόσια.

Σε κάθε διπλωματική εργασία αποδίδεται συνολικός χρόνος 30 λεπτών, εκ των οποίων 15 περίπου λεπτά αφορούν στην παρουσίαση και τα υπόλοιπα σε ερωτήσεις από την τριμελή εξεταστική επιτροπή.

Η γλώσσα συγγραφής και εξέτασης των διπλωματικών εργασιών του Τμήματος είναι η Ελληνική. Εξαίρεση αποτελούν ο τίτλος και η περίληψη τα οποία θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα και στην Αγγλική. Σε ειδικές και τεκμηριωμένες περιπτώσεις, όπου για αντικειμενικούς λόγους είναι αναγκαία η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας στην Αγγλική γλώσσα, μπορεί να διατυπωθεί αίτημα στη Συνέλευση του Τμήματος, η οποία και θα αποφασίσει σχετικά.