Ξυπολύτου Βασιλική

Κατηγορία: 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Α.Χ.)
Ιδιότητα: 
Υποστήριξη Φοιτητικών & Διοικητικών θεμάτων
Γραφείο: 
Κτίριο Δ, Ισόγειο
Τηλέφωνο: 
2310996071