Κωνσταντίνου Μαρία

Κατηγορία: 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Α.Χ.)
Ιδιότητα: 
Βιβλιοθηκονόμος
Γραφείο: 
Ισόγειο κτιρίου Ε10
Τηλέφωνο: 
2310995428