Άλλες Διευθύνσεις

  • Κεντρικές Υπηρεσίες

- Κεντρική σελίδα του Α.Π.Θ. (www.auth.gr) 
- Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ. (www.eng.auth.gr) 
- Επιτροπή Ερευνών (www.rc.auth.gr)
- Γραφείο Διασύνδεσης (http://dasta.auth.gr/)

  • Τμήματα Χημικής Μηχανικής στην Ελλάδα

- Τμήμα Χημικών Μηχανικών στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο
   (www.chemeng.ntua.gr) 
- Τμήμα Χημικών Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Πατρών
   (www.chemeng.upatras.gr)

  • Αναζήτησης Βιβλιογραφίας

- Κεντρική Βιβλιοθήκη Α.Π.Θ. (www.lib.auth.gr) 
- Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr) 
- ISI Web of Knowledge (www.isiknowledge.com) 
- Scopus (www.scopus.com) 
- ScienceDirect (www.sciencedirect.com) 
- Knovel (www.knovel.com)