23/11/2020

Εγγραφές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των επιτυχόντων αθλητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Ορίζεται η προθεσμία εγγραφής τους από 23 μέχρι και 30 Νοεμβρίου 2020.

Σας ενημερώνουμε ότι

α) η εγγραφή των επιτυχόντων αυτής της κατηγορίας, εντός της ορισθείσας από το ΥΠΑΙΘ προθεσμίας, θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας http://register.auth.gr

β) σύμφωνα με την από 17/11/2020 ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘ, "λεπτομερείς οδηγίες για τη διαδικασία των εγγραφών θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση"

γ) εφόσον το Τμήμα Σπουδών θα είναι ο αποδέκτης των ατομικών φακέλων επιτυχόντων, θα ενημερωθείτε με νέο μήνυμα σχετικά με την παραλαβή τους

δ) θα ακολουθήσει μήνυμα από το ΚΗΔ σε ό,τι αφορά την πρόσβασή σας στους πίνακες επιτυχόντων αυτής της κατηγορίας και οδηγίες για τις δικές σας εν συνεχεία απαραίτητες ενέργειες.

 

7/10/2020

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ & ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τη Φ.153/134547/Α5/6.10.2020 Υ.Α. σχετικά με την εισαγωγή της εν θέματι ειδικής κατηγορίας για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ορίζεται ως καταληκτική προθεσμία εγγραφής των η 29η Οκτωβρίου 2020.

Σε περίπτωση που οι επιτυχόντες αλλοδαποί-αλλογενείς και ομογενείς υπότροφοι ακ. έτους 2019-20, δεν ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους στο Τμήμα σας κατά το έτος εισαγωγής τους, λόγω μη απόκτησης της βεβαίωσης/πιστοποιητικού γνώσης της ελληνικής γλώσσας, μπορούν να εγγραφούν κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, εφόσον έχουν αποκτήσει την εν λόγω βεβαίωση.

Σας επισημαίνουμε ότι

- ως προς τα δικαιολογητικά εγγραφής της εν θέματι ειδικής κατηγορίας και εφόσον δεν έχουμε λάβει σχετική εγκύκλιο για το 2020-21, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 3, παρ. Γ (σ. 9293) και άρθρο 8 (σ. 9299) της Φ.151/47149/Α5 Υ.Α. (ΦΕΚ 820Β/2016), το οποίο επισυνάπτεται

- η προβλεπόμενη Υ.Δ. θα πρέπει επιπλέον να αναφέρει ότι "δεν έχω αποκτήσει πτυχίο από Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος έχοντας εισαχθεί με την ειδική κατηγορία των αλλοδαπών - αλλογενών και ομογενών υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους

- σε ό,τι αφορά την επικύρωση και μετάφραση των δικαιολογητικών, μπορείτε να ανατρέχετε στην εγκύκλιο εγγραφών των αλλοδαπών-αλλογενών, η οποία σας διαβιβάστηκε με το από 23/9 μήνυμά μας

- σε ό,τι αφορά την πιστοποίηση της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Β2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, μπορείτε να ανατρέχετε στην εγκύκλιο εγγραφών των αλλοδαπών-αλλογενών, η οποία σας διαβιβάστηκε με το από 23/9 μήνυμά μας

- σε ό,τι αφορά την κατάθεση της αίτησης εγγραφής και των δικαιολογητικών, "ειδικά για τις εγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν προκύψει από την πανδημία του COVID-19", σύμφωνα και με διευκρίνιση που λάβαμε από το ΥΠΑΙΘ, ισχύει η Φ.153/130532/Α5/29.9.2020 (ΦΕΚ 4374Β/2020), την οποία σας επισυνάπτουμε

- δεν θα ακολουθηθεί η διαδικασία μέσω https://register.auth.gr

7/10/2020

Διαδικασία ολοκλήρωσης εγγραφών πρωτοετών στο ΑΠΘ

7/10/2020

Εγγραφές των Εισαγόμενων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των Τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, των Τέκνων Ελλήνων Υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων Αποφοίτων Ξένων Λυκείων του Εξωτερικού, ακ. έτους 2020-2021

15/9/2020

*******Ε Κ Τ Α Κ Τ Η  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η******

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1ου ΕΤΟΥΣ

Τα μαθήματα του 1ου έτους, λόγω του μεγάλου αριθμού των εγγεγραμμένων φοιτητών και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 115744/Ζ1 ΚΥΑ , θα πραγματοποιηθούν εξ’ αποστάσεως.

Θεσσαλονίκη, 15-09-2020

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ