• Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

  Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών στην υπ’ αρ. 7/17.12.2019 συνεδρία της, ενέκρινε ομόφωνα τις αιτήσεις  Μετεγγραφών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

              Από τη Γραμματεία του Τμήματος

                  Θεσσαλονίκη, 17-12-2019

 • ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ 2019-2020

Οι επιτυχόντες αυτής της κατηγορίας  θα πρέπει να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους στο περιβάλλον register.auth.gr και να προσέλθουν στις γραμματείες με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο διάστημα από 21 Νοεμβρίου έως και 2 Δεκεμβρίου 2019. Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν  μέσω  SMS για τη διαδικασία καταχώρησης στοιχείων στο register.auth.gr από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Επειδή δεν υπάρχει καταχωρημένο κινητό για όλους τους επιτυχόντες παρακαλούμε για την ανάρτηση σχετικών ανακοινώσεων και από τις γραμματείες των Τμημάτων.

Το σύστημα register.auth.gr για την καταχώρηση των στοιχείων αυτής τη κατηγορίας θα ανοίξει στις 21 Νοεμβρίου (στις 10:00 το πρωί) και θα περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες για τους φοιτητές.

Ορίζεται η προθεσμία εγγραφής τους από 19 μέχρι και 29 Νοεμβρίου 2019.

 • ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Προθεσμία εγγραφής τους από 4 μέχρι και 11 Νοεμβρίου 2019.

Σας ενημερώνουμε ότι
- στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το άνοιγμα της πλατφόρμας http://register.auth.gr και τις υποχρεώσεις των υπό εγγραφή επιτυχόντων αυτής της κατηγορίας, εντός της ορισθείσας από το ΥΠΑΙΘ προθεσμίας
- μέχρι τυχόν αποστολής από το ΥΠΑΙΘ της εγκυκλίου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής, αυτά αναφέρονται τόσο στην εκτυπωμένη αίτηση που θα φέρουν μαζί τους οι εισαγόμενοι/-ες όσο και στο δελτίο τύπου του ΥΠΑΙΘ (ενεργός σύνδεσμος και από την ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών)

Σας επισημαίνουμε ότι
- καθώς οι επιτυχόντες/-ούσες της εν θέματι ειδικής κατηγορίας έχουν κριθεί για επιλογή για τις προβλεπόμενες -καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων- θέσεις μετά τη διαδικασία επιλογής και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2019 ή και προηγούμενων, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει επιπλέον να ζητηθεί ως απαιτούμενο δικαιολογητικό και βεβαίωση διαγραφής
- η εγγραφή των εισαγομένων της εν θέματι ειδικής κατηγορίας εγκρίνεται, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη λήξη της ημερομηνίας εγγραφής, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία υπόκειται στη διαλυτική αίρεση έγκρισης νομιμότητας της τελευταίας από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου

 

Δεν θα ακολουθηθεί η διαδικασία μέσω https://register.auth.gr

Πληροφορίες για την εγγραφή των εισαγομένων αλλοδαπών - αλλογενών και ομογενών υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1,3 και 8 της με αρ.πρωτ. Φ. 151/20049/Β6/2007 ( Β΄ 272) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις με αρ.πρωτ. Φ.151/47149/Α5/2016 (Β' 820) και Φ.151/82115/Α5/2017 (Β' 1873), η εγγραφή των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία των αλλοδαπών - αλλογενών και ομογενών υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους (παρ. 5.Α και 5.Β του άρθρου 1 της ιδίας απόφασης) στις σχολές επιτυχίας τους γίνεται κατόπιν αιτήσεως που υποβάλλουν στη γραμματεία της οικείας Σχολής ή Τμήματος, μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, συνοδευόμενης από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 3 της απόφασης για την εν λόγω κατηγορία.

Ως προθεσμία εγγραφής των εισαγομένων αλλοδαπών-αλλογενών και ομογενών υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ορίστηκε, με τη με αρ.πρωτοκόλλου Φ.153/159731/A5/11-10-2019 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Εισαγωγή αλλοδαπών - αλλογενών και ομογενών υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020», το χρονικό διάστημα μέχρι και την 29η Οκτωβρίου 2019.

Συνεπώς, οι εισαγόμενοι αλλοδαποί - αλλογενείς και ομογενείς υπότροφοι του Ελληνικού Κράτους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 υποχρεούνται να υποβάλουν στη γραμματεία της Σχολής ή Τμήματος εισαγωγής τους μέχρι και την 29η Οκτωβρίου 2019, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, αίτηση εγγραφής, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, που προβλέπονται στο άρθρο 3 της αριθμ. Φ. 151/47149/Α5/2016 (Β' 820) Υπουργικής Απόφασης για την εν λόγω ειδική κατηγορία.

i) Αντίγραφο τίτλου απόλυσης από Λύκειο και επίσημη μετάφραση του τίτλου.

ii) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής αρχής της οικείας χώρας για τη δυνατότητα του υποτρόφου να σπουδάσει σε Πανεπιστήμιο της χώρας έκδοσης του τίτλου απόλυσης.

iii) Βεβαίωση χορήγησης υποτροφίας από το Υπουργείο Εξωτερικών ή Παιδείας και Θρησκευμάτων.

iv) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της οικείας χώρας ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών για την υπηκοότητα και την καταγωγή του υποτρόφου και των γονέων του.

v) Πιστοποιητικό της ελληνικής διπλωματικής αρχής στο εξωτερικό που να πιστοποιεί ότι ο υπότροφος κατοικούσε και διέμενε στο εξωτερικό τουλάχιστον τα τελευταία πέντε (5) χρόνια πριν από το ακαδημαϊκό έτος της επιλογής, προκειμένου για ομογενείς υποτρόφους.

vi) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄), στην οποία ο υπότροφος δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος και ότι δεν έχει αποκτήσει πτυχίο από Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος έχοντας εισαχθεί με την ειδική κατηγορία των αλλοδαπών - αλλογενών και ομογενών υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους.

νii) Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθμ. Φ. 151/47149/Α5/2016
( Β' 820) Υπουργικής Απόφασης:

* Όλα τα δικαιολογητικά του άρθρου αυτού που εκδίδονται από αρχές άλλου κράτους (σχολείο, άλλη εκπαιδευτική αρχή κ.λπ.) πρέπει να είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητα της υπογραφής αυτού που τα υπογράφει από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από τη διπλωματική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα (Προξενική Θεώρηση) με επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας. Δικαιολογητικά ή πιστοποιητικά ή έγγραφα στα οποία θα υπάρχει επισημείωση, που προβλέπουν τα άρθρα 3 και 4 της σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE) της 5ης Οκτωβρίου 1961 από τις αρμόδιες για το σκοπό αυτό αρχές, που σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της ίδιας Σύμβασης, υποχρεώνεται να ορίσει το κάθε συμβαλλόμενο Κράτος δε χρειάζεται να έχουν επικυρωθεί για τη γνησιότητά τους από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό.

* Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινές φωτοαντίγραφο από το επικυρωμένο όμως, από δικηγόρο, αντίγραφο του πρωτοτύπου και απαραιτήτως πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, η οποία θα υποβάλλεται σε απλό ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο που εκδίδει η μεταφραστική υπηρεσία. (βλ. και άρθρο 11 ν. 2690/1999 ( Α΄ 45), όπως ισχύει μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις του με το άρθρο 1 του ν. 4250/2014 ( Α΄ 74) και το άρθρο 24 του ν. 4325/2015 ( Α΄ 47), κυρίως σε σχέση με την υποβολή ευκρινών φωτοαντιγράφων)

* Η επίσημη μετάφραση όλων των δικαιολογητικών γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από την ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό. Επίσημη μετάφραση γίνεται και από Δικηγόρο στην Ελλάδα που βεβαιώνει ότι πρόκειται για μετάφραση του συγκεκριμένου εγγράφου. Η βεβαίωση θα πρέπει να είναι επί του εγγράφου ή της μετάφρασης.

Επιπροσθέτως, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 των με αρ.πρωτ. Φ.151/47149/Α5/2016 (Β' 820) και Φ.151/82115/Α5/2017 (Β' 1873) Υπουργικών Αποφάσεων:

* Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταμένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, είναι δυνατή η εγγραφή σπουδαστή που καθυστέρησε να εγγραφεί μέσα στις προθεσμίες της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του τμήματος του Πανεπιστημίου, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου σπουδαστή, η οποία υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής και στην οποία εκτίθενται και οι λόγοι της καθυστέρησης. Σπουδαστής που δεν εγγράφηκε ούτε με τη διαδικασία αυτής της παραγράφου, χάνει το δικαίωμα εγγραφής για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος καθώς και για τα επόμενα έτη.

* Προϋπόθεση εγγραφής των υπαγομένων στις διατάξεις της παραγράφου 5.Β του άρθρου 1 της απόφασης αυτής είναι η γνώση της ελληνικής γλώσσας. Αυτό αποδεικνύεται με Βεβαίωση επιπέδου Β2 του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθήνας ή με Πιστοποιητικό επάρκειας επιπέδου Β2 του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή Πιστοποιητικό επιπέδου Β2 του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, που συνυποβάλλεται με τα δικαιολογητικά της εγγραφής στη γραμματεία του τμήματος εισαγωγής.

Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται: αν ο εισαγόμενος έχει τίτλο απόλυσης από ελληνικό ή κυπριακό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αν ο εισαγόμενος έχει τίτλο απόλυσης από ξένο σχολείο από τον οποίο να προκύπτει ότι έχει διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς και στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας.

* Σε περίπτωση που ο εισαγόμενος δεν έχει αποκτήσει την ανωτέρω βεβαίωση, μπορεί να εγγραφεί μέσα στην προθεσμία εγγραφής των νεοεισαγόμενων φοιτητών με την οικεία ειδική κατηγορία του επόμενου έτους, εφόσον προηγουμένως έχει αποκτήσει τη βεβαίωση αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση ο εισαγόμενος χάνει το δικαίωμα εγγραφής του.

* Οι ομογενείς υπότροφοι στην περίπτωση που κρίνουν ότι δεν γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα για παρακολούθηση στο Τμήμα εισαγωγής τους, μπορούν κατά τον πρώτο χρόνο εισαγωγής τους να παρακολουθήσουν μαθήματα ελληνικής γλώσσας και εφόσον αποκτήσουν την σχετική βεβαίωση εγγράφονται το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Οι επιτυχόντες εγγράφονται καθ΄ υπέρβαση του συνολικού αριθμού εισακτέων, χωρίς τη διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής στην προθεσμία από Παρασκευή 18-10-2019 μέχρι και Παρασκευή 25-10-2019.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής υποβάλλονται από την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 έως και την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή μετεγγραφών.

 • Πρόσκληση στην Εκδήλωση Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών της Πολυτεχνικής Σχολής

Η Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ. καλωσορίζει τους πρωτοετείς φοιτητές της, διοργανώνοντας Εκδήλωση Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019 και ώρα έναρξης 11:00 το πρωί.

Στην Εκδήλωση αυτή, οι νέοι φοιτητές μας θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις δομές του Α.Π.Θ. και τις παροχές που τους προσφέρει. Παράλληλα, μέσα από την έκθεση των φοιτητικών ομάδων, συλλόγων και πρωτοβουλιών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Πολυτεχνική Σχολή, θα γνωρίσουν τη ζωή και τους ανθρώπους της. Έτσι θα πάρουν εφόδια και ερεθίσματα για να γίνουν ενεργά μέλη της Σχολής και να την αισθανθούν σαν δικό τους χώρο, όπου θα αισθάνονται ελεύθεροι να εργασθούν επιστημονικά, να εκφραστούν και να δημιουργήσουν.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης :
11:00 Υποδοχή-Χαιρετισμοί
11:20 Παρουσίαση Επιτροπής Φοιτητικών Θεμάτων Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.
11:40 Παρουσίαση Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.
11:55 Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής υποστήριξης Α.Π.Θ.
12:10 Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Α.Π.Θ.
12:25 Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Α.Π.Θ.
12:40 Γραφείο Συντονισμού Εθελοντών και Φοιτητικών Δράσεων Α.Π.Θ.
12:55 Κεντρική βιβλιοθήκη Α.Π.Θ.
13:10 Κεντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Α.Π.Θ.
13:25 Σύλλογος Αποφοίτων Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.

 

 • 3/10/2019 - Οδηγίες για τις Εγγραφές ειδικών κατηγοριών Ομογενών 2019-2020

Οι επιτυχόντες αυτής της κατηγορίας  θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση έγγραφης μέσα το περιβάλλον register.auth.gr και να προσέλθουν στις γραμματείες με την αίτηση που θα εκτυπώσουν από το ίδιο περιβάλλον και με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο διάστημα από 3 Οκτωβρίου έως 11 Οκτωβρίου 2019. Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν  μέσω  SMS για τη διαδικασία καταχώρισης στοιχείων στο register.auth.gr από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Επειδή δεν υπάρχει καταχωρημένο κινητό για όλους τους επιτυχόντες παρακαλούμε για την ανάρτηση σχετικών ανακοινώσεων και από τις γραμματείες των Τμημάτων.

Το σύστημα register.auth.gr για την καταχώριση των στοιχείων αυτής τη κατηγορίας και την εκτύπωση της αίτησης θα ανοίξει την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου (στις 11:00 το πρωί) και θα περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες για τους φοιτητές.

Επισημαίνεται ότι:

 1. Για την κατηγορία αυτή ΔΕΝ επιτρέπεται απευθείας καταχώριση στοιχείων στο σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας από εσάς.
 2. Φοιτητής που έχει ολοκληρώσει την καταχώριση στοιχείων του στο σύστημα register.auth.gr εμφανίζεται στο σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας σε κατάσταση προεγγραφής. Η οριστικοποίηση της προεγγραφής γίνεται με βάση τα προβλεπόμενα. Με την οριστικοποίηση της προεγγραφής ο εισαγόμενος λαμβάνει με SMS τους κωδικούς που απαιτούνται για τη δημιουργία του Ιδρυματικού Λογαριασμού.

 

 

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας γνωρίζουμε ότι στην κεντρική ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχουν αναρτηθεί συνοπτικές Οδηγίες για τις εγγραφές (http://dps.auth.gr/el), ενώ είναι διαθέσιμος και επικαιροποιημένος ο Οδηγός Επιβίωσης (http://www.dps.auth.gr/el/info/main).

Επιπρόσθετα, στις ενότητες Σίτισης (http://dps.auth.gr/el/feeding) και Στέγασης (http://dps.auth.gr/el/housing) της ιστοσελίδας του Τμήματος Σπουδών μπορείτε να βρείτε και να αξιοποιήσετε τις σχετικές πληροφορίες.
 

 • Σας ενημερώνουμε ότι το Υ.ΠΑΙ.Θ έχει αναρτήσει Δελτίο Τύπου σχετικά με τις εγγραφές ακ. έτους 2019-20, οι οποίες πραγματοποιούνται από 18 έως 27 Σεπτεμβρίου 2019. Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση, σχετικά με τα στάδια της διαδικασίας στο ΑΠΘ. Σύντομα θα αναρτηθεί και ειδική ανακοίνωση για τις/τους πρωτοετείς.

Σας επισημαίνουμε ότι:

α. Στην ίδια προθεσμία εγγράφονται και οι επιτυχούσες/-οντες της ειδικής κατηγορίας «Έλληνες Πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης», οι οποίες/-οι υποχρεούνται -σύμφωνα με το ίδιο δελτίο τύπου- να αποστείλουν με ταχυμεταφορά ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως στη γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας τους, εντός της προθεσμίας εγγραφών, τη σχετική βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένες/-οι στα δημοτολόγια Δήμου των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης ή Εβρου. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής τότε θα πρέπει να αποστείλουν ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου από την οποία να προκύπτει οτι μετεγγράφηκαν σ' αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω Νομών

β. Στην ίδια προθεσμία (18-27 Σεπτεμβρίου) εγγράφονται απευθείας στο Τμήμα, και εφόσον προκύψει τέτοια περίπτωση, i) τα υιοθετηθέντα τέκνα της Βουλής των Ελλήνων ii) οι διακριθέντες/-είσες σε επιστημονικές ολυμπιάδες.

Σε συνέχεια του παρακάτω και εφόσον προκύψει στο Τμήμα σας τέτοια περίπτωση (περίπτωση β, ii) κατά το διάστημα των εγγραφών (18-27/9), σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί σχετικό Δελτίο Τύπου στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Σύμφωνα με τον Ν4342 (ΦΕΚ 143Α/2015), άρθρο 41, παρ. 1, εδάφιο β "η διάκριση βεβαιώνεται από τον αντίστοιχο επιστημονικό φορέα ή ένωση".

1.Κατηγορία των επιτυχόντων με τις Πανελλαδικές εξετάσεις (συμπ. των Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης)

H φόρμα καταχώρησης στοιχείων για την κατηγορία των επιτυχόντων της κατηγορίας με τις Πανελλαδικές εξετάσεις (συμπ. των Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης) του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 θα είναι διαθέσιμη σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν προσεχώς στην κεντρική ιστοσελίδα του ΑΠΘ https://www.auth.gr μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφών των επιτυχόντων αυτής της κατηγορίας μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του τμήματος σπουδών http://dps.auth.gr/el/node/3249.

2. Κατηγορία Αλλοδαποί - Αλλογενείς απόφοιτοι λυκείων εκτός Ε.Ε. και απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε.

H φόρμα καταχώρησης στοιχείων για την κατηγορία Αλλοδαποί - Αλλογενείς (για το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020) θα είναι ΕΝΕΡΓΗ από 23 Σεπτεμβρίου στις 10:30 π.μ. έως και 30 Σεπτεμβρίου.
Οι επιτυχόντες του έτους 2018 αυτής της κατηγορίας ΔΕΝ καταχωρούν τα στοιχεία τους μέσα από αυτές τις σελίδες αλλά καταθέτουν στο ίδιο χρονικό διάστημα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη γραμματεία του τμήματος επιτυχίας.

Για να προχωρήσεις στην Καταχώρηση των στοιχείων σου θα πρέπει να διαθέτεις τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. τον κωδικό που αναγράφεται στο μηχανογραφικό δελτίο και αποτελείται από Κωδ.Χώρας, Κατηγ, Αυξ.αριθμό
 2. την κυπριακή σου ταυτότητα (αν είσαι Κύπριος) ή το διαβατήριό σου
 3. τον προσωπικό σου αριθμό κινητού τηλεφώνου
  σε αυτόν τον αριθμό θα αποσταλούν με SMS αργότερα οι κωδικοί για τη δημιουργία του ιδρυματικού σου λογαριασμού.

Αναλυτικές οδηγίες καταχώρησης στοιχείων θα βρεις εδώ.

Μετά την καταχώρηση, θα εκτυπώσεις την αίτηση και με όλα τα αναγραφόμενα σε αυτήν δικαιολογητικά (βλ. ανακοίνωση Τμήματος σπουδών) θα πρέπει να επισκεφθείς τη γραμματεία σου μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου.

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σου θα λάβεις ένα SMS στο κινητό που δήλωσες το οποίο θα περιέχει οδηγίες για να προχωρήσεις στη δημιουργία του ιδρυματικού σου λογαριασμού.