15/10/2021

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2021-22

Σας ενημερώνουμε ότι

- στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το άνοιγμα της πλατφόρμας http://register.auth.gr και τις υποχρεώσεις των υπό εγγραφή επιτυχόντων αυτής της κατηγορίας, εντός της ορισθείσας από το ΥΠΑΙΘ προθεσμίας.

Οι υποψήφιοι που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ειδική κατηγορία των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες, σε ποσοστό 5% καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, εγγράφονται στο Τμήμα επιτυχίας τους από την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021 έως και την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021  (σχετ. η   Υ.Α. Φ.153/130229/Α5/13-10-2021 -ΑΔΑ: 9ΩΔΜ46ΜΤΛΗ-Η3Δ-). Η κατάθεση της αίτησης εγγραφής-υπεύθυνης δήλωσης και των λοιπών δικαιολογητικών εγγραφής είτε γίνεται με αυτοπρόσωπη παρουσία (του ιδίου του εισαγομένου ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του) στις Γραμματείες των Τμημάτων, είτε με ταχυδρομική αποστολή, με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής.
                    Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, εγκρίνεται η εγγραφή των επιτυχόντων-εισαγομένων, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, από τη λήξη της ημερομηνίας εγγραφής.
                    Επισημαίνεται ότι υποψήφιος που έχει εγγραφεί σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και εισάγεται με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε άλλη Σχολή ή Τμήμα, δεν μπορεί να εγγραφεί στη νέα Σχολή ή στο Τμήμα εισαγωγής του, αν προηγουμένως δεν διαγραφεί από την Σχολή ή το Τμήμα, στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένος (ΠΡΟΣΟΧΗ στη σχετική Υ.Δ. , εάν αναγράφονται και οι δύο δυνατότητες διαζευκτικά, να καθίσταται σαφές με επιλογή ή διαγραφή από τον υποψήφιο/την υποψήφια του κατάλληλου σημείου τί από τα δύο ισχύει,  εάν δηλαδή α) δεν είναι εγγεγραμμένος/η  σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας Η’, β) εάν είναι εγγεγραμμένος/η,  ότι έχει ζητήσει τη διαγραφή του/της και θα προσκομίσει το σχετικό έγγραφο προκειμένου να ολοκληρωθεί η νέα του/της εγγραφή).
 

11/10/2021

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Ν.4521/2018 & Φ.253.2/11290/Α5/2021 (ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ), ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2021-22

Ορίζεται ως προθεσμία εγγραφής των από 11 έως 15 Οκτωβρίου 2021.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Σπουδών (http://dps.auth.gr/el/node/3474), αυτή η κατηγορία επιτυχόντων θα ακολουθήσει την ίδια διαδικασία εγγραφών με την κατηγορία των επιτυχόντων με τις Πανελλαδικές εξετάσεις.
Το σύστημα https://register.auth.gr θα ανοίξει σήμερα στις 12:00.

5/10/2021

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ -ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2021-22

Σας διαβιβάζουμε τη Φ.152/122122/Α5/29.9.2021 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα "Εγγραφές των εισαγομένων αλλοδαπών - αλλογενών και ομογενών υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022", όπου αναφέρονται αναλυτικά τα δικαιολογητικά εγγραφής της εν θέματι ειδικής κατηγορίας.

Σας επισημαίνουμε ότι:

- για την εν θέματι ειδική κατηγορία δεν θα ακολουθηθεί η διαδικασία μέσω https://register.auth.gr

- σύμφωνα με την τελευταία παράγραφο της ανωτέρω, στην ίδια προθεσμία εγγράφονται και οι επιτυχόντες αλλοδαποί-αλλογενείς και ομογενείς υπότροφοι ακ. έτους 2020-21 και 2019-20, που δεν ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους στο Τμήμα σας κατά το έτος εισαγωγής τους, λόγω μη απόκτησης της βεβαίωσης/πιστοποιητικού γνώσης της ελληνικής γλώσσας, εφόσον έχουν αποκτήσει την εν λόγω βεβαίωση.

- σύμφωνα με τη Φ.153/117353/Α5/20.9.21 Υ.Α., ως προθεσμία εγγραφής ορίζεται το χρονικό διάστημα μέχρι και την 29η Οκτωβρίου

4/10/2021

Οδηγίες για την κατηγορία των επιτυχόντων με τις Πανελλαδικές εξετάσεις - συμπ. των Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης

Οι επιτυχόντες που έχουν εγγραφεί στο πληροφοριακό σύστημα του  Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων θα πρέπει να καταχωρήσουν στοιχεία στο σύστημα register.auth.gr από 5 Οκτωβρίου (η εφαρμογή θα ενεργοποιηθεί μετά τις 12:00)  έως και 11 Οκτωβρίου, όπου θα ανεβάσουν φέτος και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Σπουδών http://dps.auth.gr/el/. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, εφόσον η Υπεύθυνη δήλωση εκδοθεί εντύπως μέσω ΚΕΠ, πρέπει στο ίδιο διάστημα (5-11 Οκτωβρίου) οι εγγραφέντες να την υποβάλουν  στη Γραμματεία του Τμήματός τους είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής.

Οι νεοεισαχθέντες θα είναι ενήμεροι, τόσο από τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του ΑΠΘ και των Τμημάτων, όσο και από  σχετικό ενημερωτικό μήνυμα (sms) που θα τους σταλεί από το ΚΗΔ και θα περιέχει τον απαραίτητο κωδικό για να προχωρήσουν στη διαδικασία καταχώρησης στοιχείων στο περιβάλλον https://register.auth.gr (νέα διαδικασία που ακολουθείται για πρώτη φορά φέτος).

4/10/2021

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Σας διαβιβάζουμε την Υ.Α. Φ.152/124378/Α5/4.10.2021 με θέμα "Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ελλήνων του Εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022", και σας ενημερώνουμε ότι

- σύμφωνα με οδηγία του ΚΗΔ, οι εισαγόμενοι στα Τμήματα του ΑΠΘ, ακαδ. έτους 2021-2022, της εν θέματι ειδικής κατηγορίας καλούνται όπως, εντός της καθορισμένης από το ΥΠΑΙΘ προθεσμίας (4-11/10) α) καταχωρήσουν τα στοιχεία τους και ανεβάσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην πλατφόρμα του ΑΠΘ https://register.auth.gr και β) υποβάλλουν την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής τους

- στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με τα στάδια της διαδικασίας, στην οποία μπορείτε να παραπέμπετε, κατά προτίμηση με ενεργό σύνδεσμο

- θα ακολουθήσει μήνυμα από το ΚΗΔ σχετικά με την πρόσβασή σας στους πίνακες επιτυχόντων και τις δικές σας απαραίτητες ενέργειες ως προς το σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας

Σας επισημαίνουμε ότι

- στην ίδια προθεσμία εγγράφονται, απευθείας στη Γραμματεία, οι επιτυχόντες ακ. έτους 2020-21 της ειδικής κατηγορίας των παρ.1, 2 & 3 του άρθρου 1 της αριθ. Φ.151/20049/Β6/20.2.2007 (ΦΕΚ Β’ 272) Υπουργικής Απόφασης (Κύπριοι άρρενες), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που υποχρεούνται να υπηρετήσουν τη θητεία τους στην Κύπρο, μετά την απόλυσή τους από τις τάξεις του στρατού, ύστερα από σχετική βεβαίωση της Κυπριακής Πολιτείας

- για την περίπτωση της αυτοπρόσωπης προσέλευσης, μπορείτε να ορίσετε με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα σας συγκεκριμένες ώρες ή/και ιδιαίτερο χώρο που, κατά την κρίση σας, εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή τήρηση των υφιστάμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του COVID19 σύμφωνα και με την πλέον πρόσφατη ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.57069 (ΦΕΚ 4337/18.9.2021)

- ειδικά για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021 γίνονται δεκτά απολυτήρια, για την απόκτηση των οποίων μέρος του προγράμματος πλήρους φοίτησης διεξήχθη με διαδικασίες τηλεκπαίδευσης λόγω της πανδημίας COVID-19

- σύμφωνα με το Π23ΜΕΤ-43795/27.8.2021 έγγραφο του ΥΠΕΞ (ΑΠ ΑΠΘ: 1482/6.9.21), η μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠΕΞ έχει καταργηθεί από 31.8.2021 και πλέον οι ιδιώτες επιλέγουν μεταφραστή μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής της πύλης gov.gr

1/10/2021

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

η προθεσμία εγγραφής της κατηγορίας των ομογενών για το ακαδημαικό έτος 2021-2022 ορίζεται από 4 έως 11 Οκτωβρίου 2021

Σας ενημερώνουμε ότι

- θα ακολουθήσουν νεώτερα μήνυματα σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής των εν θέματι στο ΑΠΘ και την πρόσβασή σας στους πίνακες επιτυχόντων

- θα επισυναφθεί η Υ.Α. σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής, εφόσον μας αποσταλεί από το ΥΠΑΙΘ. Ως ώρας, σύμφωνα με το από 29/9/2021 Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΙΘ "τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνταν να διαθέτουν οι υποψήφιοι κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου, τα οποία πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στη Γραμματεία της Σχολής ή Τμήματος εισαγωγής για τον τελικό έλεγχο προκειμένου να εγκριθεί και να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους μπορούν να αναζητηθούν στις Οδηγίες για την εισαγωγή Ελλήνων του Εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, έτους 2021".

Σας υπενθυμίζουμε ότι στην ίδια προθεσμία εγγράφονται οι επιτυχόντες ακ. έτους 2020-21 της ειδικής κατηγορίας των παρ.1, 2 & 3 του άρθρου 1 της αριθ. Φ.151/20049/Β6/20.2.2007 (ΦΕΚ Β’ 272) Υπουργικής Απόφασης (Κύπριοι άρρενες), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που υποχρεούνται να υπηρετήσουν τη θητεία τους στην Κύπρο, μετά την απόλυσή τους από τις τάξεις του στρατού, ύστερα από σχετική βεβαίωση της Κυπριακής Πολιτείας.

 

23/9/2021

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι το ΥΠΑΙΘ έχει αναρτήσει Δελτίο Τύπου σχετικά με τις εγγραφές της εν θέματι ειδικής κατηγορίας, ακ. έτους 2021-22, οι οποίες πραγματοποιούνται από 23 έως 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:

1. Οι επιτυχόντες και επιτυχούσες ακαδ. έτους 2021-2022 θα εγγραφούν (καταχώρηση στοιχείων) μέσω της πλατφόρμας https://register.auth.gr και εν συνεχεία θα υποβάλουν, οι ίδιοι ή εξουσιοδοτημένο από αυτούς/-ές πρόσωπο ή θα αποστείλουν ταχυδρομικά, στη Γραμματεία του Τμήματος, την αίτηση εγγραφής και τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά,όπως θα έχουν υποβληθεί και ψηφιακά στην ανωτέρω πλατφόρμα.

2. α. Οι επιτυχόντες και οι επιτυχούσες των ακαδημαϊκών ετών 2019-20 και 2020-2021, αλλοδαποί/-ές χωρίς την απαιτούμενη βεβαίωση γνώσης της Ελληνικής γλώσσας και β. οι επιτυχόντες ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, Κύπριοι άρρενες χωρίς απολυτήριο στρατού, εγγράφονται χωρίς καταχώρηση στοιχείων στην ανωτέρω πλατφόρμα, υποβάλοντας, οι ίδιοι ή εξουσιοδοτημένο από αυτούς/-ές πρόσωπο, ή αποστέλοντας ταχυδρομικά, στη Γραμματεία του Τμήματος, την αίτηση εγγραφής και τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 
Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με τα στάδια της διαδικασίας στο ΑΠΘ στην οποία μπορείτε να παραπέμπετε προς διευκόλυνσή σας.

Για την περίπτωση της αυτοπρόσωπης προσέλευσης, μπορείτε να ορίσετε με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα σας συγκεκριμένες ώρες ή/και ιδιαίτερο χώρο που, κατά την κρίση σας, εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή τήρηση των υφιστάμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του COVID19 σύμφωνα και με την πλέον πρόσφατη ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.57069 (ΦΕΚ 4337/18.9.2021).

Ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σας επισυνάπτουμε τη Φ.152/118927/Α5/22.9.21 Υ.Α. και σας επισημαίνουμε ότι:
- ειδικά για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021 γίνονται δεκτά απολυτήρια, για την απόκτηση των οποίων μέρος του προγράμματος πλήρους φοίτησης διεξήχθη με διαδικασίες τηλεκπαίδευσης λόγω της πανδημίας COVID-19
- σύμφωνα με το Π23ΜΕΤ-43795/27.8.2021 έγγραφο του ΥΠΕΞ (ΑΠ ΑΠΘ: 1482/6.9.21), η μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠΕΞ έχει καταργηθεί από 31.8.2021 και πλέον οι ιδιώτες επιλέγουν μεταφραστή μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής της πύλης gov.gr
Θα ακολουθήσουν οδηγίες από το ΚΗΔ σχετικά με το άνοιγμα τις πλατφόρμας.

 

17/9/2021

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2021-22 (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με Δελτίο Τύπου[1] του ΥΠΑΙΘ, οι εγγραφές των επιτυχόντων πανελλαδικών εξετάσεων ακ. έτους 2021-22 πραγματοποιούνται από 16 έως 24 Σεπτεμβρίου 2021 στο Πληροφοριακό Σύστημα "Ηλεκτρονικές Εγγραφές 2021" του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Σας επισημαίνουμε ότι στην ίδια προθεσμία εγγράφονται:

α. στην ανωτέρω ηλεκτρονική εφαρμογή του ΥΠΑΙΘ, οι επιτυχούσες/-οντες της ειδικής κατηγορίας «Έλληνες Πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης», οι οποίες/-οι υποχρεούνται να αποστείλουν με ταχυμεταφορά ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως στη γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας τους, εντός της προθεσμίας εγγραφών, τη σχετική βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένες/-οι στα δημοτολόγια Δήμου των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης ή Εβρου. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής τότε θα πρέπει να αποστείλουν ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου από την οποία να προκύπτει οτι μετεγγράφηκαν σ' αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω Νομών

β. απευθείας στο Τμήμα, και εφόσον προκύψει τέτοια περίπτωση, I) τα υιοθετηθέντα τέκνα της Βουλής των Ελλήνων, σύμφωνα με την παράγραφο 29α, του άρθρου 39 του Ν4168 (ΦΕΚ 193/2013)  II) οι διακριθέντες/-είσες σε επιστημονικές ολυμπιάδες, σύμφωνα και με τo άρθρο 40 του Ν4692 (ΦΕΚ 111Α/12.6.20), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του Ν4777 (ΦΕΚ 25Α/17.2.2021), παράγραφος ε.

Links:
------
[1] https://www.minedu.gov.gr/news/50090-16-09-2-ilektroniki-eggrafi-epityxonton-stin-tritovathmia-ekpaidefsi