Κυρίως Περιεχόμενο

ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών που έχουν τελειώσει με τα μαθήματά τους και τη διπλωματική τους εργασία μπορούν να καταθέσουν

αίτηση ορκωμοσίας
(που θα βρουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος)

α) στη Γραμματεία του Τμήματος
β) ηλεκτρονικά στο e-mail iossanli@auth.gr
γ) με φαξ στο 2310996071

από τις 8-3-2018 μέχρι τις 16-3-2018.

Σημείωση 1: Μαζί με την αίτηση κατατίθενται στη γραμματεία
α) αντίγραφο ταυτότητας και
β) συνοδευτικό Έντυπο Αίτησης Ορκωμοσίας
Σημείωση 2: Το αντίγραφο πτυχίου, το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας και το παράρτημα διπλώματος εκδίδονται δωρεάν. Για τα επιπλέον πιστοποιητικά (αντίγραφα πτυχίου ή αναλυτικές βαθμολογίες) χρειάζεται να κατατεθεί στην Τράπεζα Πειραιώς (αρ. λογ. 5272041780361) ποσό παραβόλου 6€ / ανά πιστοποιητικό ενώ για τη μεμβράνη πτυχίου ποσό παραβόλου 32€. Τα διπλότυπα είσπραξης θα προσκομιστούν μαζί με την αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος.