Κυρίως Περιεχόμενο

(Προθεσμίες, Προϋποθέσεις, Δικαιολογητικά) Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ 1000€

Οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες µπορούν να υποβάλλουν στις Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων δικαιολογητικά για τη χορήγηση του ετήσιου στεγαστικού επιδόµατος ακαδηµαϊκού έτους 2015-2016 σε όλη τη διάρκεια του έτους.
Απαραίτητες Προϋποθέσεις χορήγησης επιδόµατος :
1. Να διαμένει σε µισθωµένη κατοικία σε άλλη πόλη εκτός της κύριας κατοικίας του λόγω σπουδών για την απόκτηση πρώτου πτυχίου,
2. Να είναι πρωτοετής ή σε βασικό έτος σπουδών, δηλαδή έως και 4ο έτος(Τμήμα 4ετές), 5ο έτος(Τμήμα 5ετές) ή 6ο έτος(Τμήμα 6ετές), κατά το ακαδ. έτος 2015-6 και να έχει εξεταστεί με επιτυχία στο ήμισυ των µαθηµάτων του προηγούµενου έτους,
3. Να έχει ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα οικονοµικού έτους 2016 (εισοδήµατα 2015) έως 30.000€ προσαυξηµένο κατά 3.000€ για κάθε προστατευόµενο παιδί πέραν του ενός.
4. Η Ακίνητη Περιουσία (κατοικίες) όλης της οικογένειας (γονέων και τέκνων) µε πλήρη κυριότητα ή επικαρπία έως 200 τµ µε εξαίρεση κατοικίες που βρίσκονται σε δήµο µε πληθυσµό λιγότερο των 3.000 κατοίκων.
∆ικαιούχος του επιδόµατος είναι το πρόσωπο (ο υπόχρεος φορολογικής δήλωσης) που θεωρείται ότι βαρύνει φορολογικά ο φοιτητής.
Κατ’ εξαίρεση δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον είναι ορφανός από τους δυο γονείς ή οι γονείς του είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού( βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέων μεταφρασμένη & εκκαθαριστικό των γονέων από εξωτερικό και Ελλάδα) ή είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών ή είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται προστατευόµενο µέλος. Έγγαµη φοιτήτρια είναι δικαιούχος η ίδια εφόσον έχει δικά της εισοδήµατα και συντρέχουν και οι ανωτέρω προϋποθέσεις.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1

Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου

Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης εκτός του δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή απλής εξουσιοδότησης με νομίμως θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου (π.χ. από κάποιο ΚΕΠ)

Να είναι συμπληρωμένα όλα τα πεδία ευανάγνωστα.

Γραμματεία Σχολής/Τμήματος

2

Πιστοποιητικό καλής επίδοσης ή Πιστοποιητικό εγγραφής (για πρωτοετείς)

Χορηγείται από τη Γραμματεία. Θα πρέπει να διευκρινίζεται: α) το ακαδημαϊκό έτος που αναφέρονται οι επιδόσεις και β) ότι δεν έχει λάβει το επίδομα το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος (π.χ. 2015-2016)

Γραμματεία Σχολής/Τμήματος

3

Εκκαθαριστικό Σημείωμα φορολογικού  έτους 2015 και Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού έτους  2015 (Ε1)

Απαραίτητο το Εκκαθαριστικό (2015) και Ε1 τρέχοντος έτους.

Στην περίπτωση διαζυγίου κατατίθεται και το διαζευκτήριο ή απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου ή έγγραφο που να αποδεικνύει τη γονική μέριμνα.

Κύπριοι φοιτητές υποβάλλουν τελευταία Φορολογική Βεβαίωση (Βεβαίωση Προσόδων) για το συνολικό εισόδημα. Στην περίπτωση που δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση ο Κύπριος δικαιούχος, θα υποβάλλεται δήλωση του Ν. 1599/1986 με ανάλογο περιεχόμενο.

ΕΛΛΑΔΑ

TAXISnet http://www.gsis.gr

 

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Οικονομικών, Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, Γραφείο Φόρου Εισοδήματος

4

Βεβαίωση Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9) οικ. Έτους 2016 όλης της οικογένειας

Απαραίτητο το Ε9 δικαιούχου (πατέρα), Ε9 συζύγου (μητέρας) και Ε9 προ-στατευόμενων τέκνων. Το αντίγραφο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9) να αναγράφει ημερομηνία μόνο 1/1/2016 και των δύο γονέων. Ανεξαρτήτως περιουσιακών στοιχείων να προσκομίζεται το Ε9 έστω και μηδενικό.

Στην περίπτωση που τα προστατευόμενα μέλη υποβάλλουν Ε9, να προσκομίζεται στα δικαιολογητικά με ημερομηνία μόνο 1/1/2016.

Στην περίπτωση που τα προστατευόμενα μέλη δεν υποβάλλουν Ε9, συμπληρώνεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 από τον δικαιούχο με το ανάλογο περιεχόμενο.

Κύπριοι φοιτητές υποβάλλουν Πι-στοποιητικό Ακίνητης Ιδιοκτησίας.

Για τους Κύπριους φοιτητές επίσης, υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι η συνολική περιουσιακή τους κατάσταση είναι αυτή που αναφέρεται στη βεβαίωση του Κοινοτάρχη και ότι δεν υπάρχουν άλλα ακίνητα στην κατοχή τους σε Ελλάδα & Κύπρο.

ΕΛΛΑΔΑ

Εφαρμογή Ε9

-TAXISnet http://www.gsis.gr

KYΠΡΟΣ

Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

5

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης δικαιούχου

Να έχει ισχύ τουλάχιστον τρίμηνη από την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο.

Σε περίπτωση διαζυγίου να αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης η λύση του ή να προσκομίζεται το διαζευκτήριο.

Σε περίπτωση διάστασης, υπεύθυνες δηλώσεις και των δύο γονέων ότι: α) βρίσκονται σε διάσταση προσδιορίζοντας το έτος και β) να αναφέρεται ποιος έχει τα τέκνα προστατευόμενα μέλη.

 

ΕΛΛΑΔΑ

Δημοτολόγιο ή μέσω ΚΕΠ

 

ΚΥΠΡΟΣ

Πρόεδρος Κοινότητας

6

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φοιτητή

Μόνιμη κατοικία του φοιτητή νοείται εκείνη στην οποία διαμένει η οικογένεια του φοιτητή.

Κύπριοι φοιτητές υποβάλλουν Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

ΕΛΛΑΔΑ

Υπηρεσία Δήμου ή μέσω ΚΕΠ

 

ΚΥΠΡΟΣ

Πρόεδρος Κοινότητας

7

Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας

Είναι το ηλεκτρονικό Μισθωτήριο Συμβόλαιο. Ισχύει για συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων που συνάφθηκαν ή τροποποιήθηκαν από 1/1/2014 και εξής. Όσες έχουν συναφθεί προγενέστερα πρέπει να έχουν κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ για θεώρηση.

Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσει ο φοιτητής βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης συνεχόμενης διαμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ίδιο διάστημα.

TAXISnet

http://www.gsis.gr

 

8

Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης του δικαιούχου

Η φωτοτυπία να είναι ευανάγνωστη.

Απαραίτητο το ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού τράπεζας, στον οποίο επιθυμεί ο δικαιούχος να κατατεθεί η οικονομική ενίσχυση.

Οι Κύπριοι φοιτητές πρέπει να έχουν ΙΒΑΝ Ελλάδας. Η κατάθεση του ποσού γίνεται στην Ελλάδα.

Βιβλιάριο Τράπεζας δικαιούχου

9

Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου (ν. 1599/1986)

-περί μη είσπραξης στεγαστικού επιδόματος για το ίδιο έτος άλλη φορά.

-περί ακρίβειας και εγκυρότητας των υποβαλλόμενων φωτοαντιγράφων

-ότι ο φοιτητής δεν διαμένει σε φοιτητική εστία ή σε μισθωμένα από τη σχολή του δωμάτια

-Τα έντυπα Ε9 περιλαμβάνουν τη συνολική περιουσιακή κατάσταση της οικογένειας (γονέων, φοιτητή & προστατευόμενων τέκνων)

-Ο φοιτητής (ονοματεπώνυμο) δεν υπο-βάλλει φορολογική δήλωση και Ε9 για το συγκεκριμένο έτος.

Γραμματεία Σχολής/Τμήματος

 

Συμπληρωματικά:

-Όταν δικαιούχος είναι ο φοιτητής, τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποστέλλονται στην αρμόδια Υ.Δ.Ε. του νομού που σπουδάζει.

-Να υπάρχουν τηλέφωνα επικοινωνίας γονέων και φοιτητή σταθερά, κινητά και επίσης η ταχυδρομική διεύθυνση του δικαιούχου.

-Συμπληρώστε την κατάσταση πληρωμής στεγαστικού επιδόματος και προσκομείστε την μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά σε δύο αντίγραφα.