Κυρίως Περιεχόμενο

Οδηγός Σπουδών

Ο οδηγός σπουδών του Τμήματος περιγράφει πλήρως το διδακτικό υλικό, την εσωτερική δομή του Τμήματος, καθώς και το πρόγραμμα σπουδών και τους εσωτερικούς κανονισμούς που ισχύουν.