Κυρίως Περιεχόμενο

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Από το Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται, ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα λειτουργήσουν:
1) Tο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Πληροφορική και Επικοινωνίες» για δέκατο πέμπτο έτος. Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις κατευθύνσεις: α) Ψηφιακά Μέσα- Υπολογιστική Νοημοσύνη, β) Δικτυακά Συστήματα,
γ) Τεχνολογίες Γνώσης Δεδομένων και Λογισμικού και δ) Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση.
Γίνονται δεκτοί για απόκτηση ΜΔΕ: πτυχιούχοι τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Υποψήφιοι μπορούν να είναι και νυν φοιτητές προπτυχιακών προγραμμάτων, οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο της υποχρεωτικής φοίτησης.
Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικώς ως την 19η Ιουνίου 2017 στο URL: http://admissions.csd.auth.gr/mtpx
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://mtpx.csd.auth.gr
2) Tο ΠΜΣ «Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός» για τρίτο έτος.
Γίνονται δεκτοί για απόκτηση ΜΔΕ: πτυχιούχοι τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Υποψήφιοι μπορούν να είναι και νυν φοιτητές προπτυχιακών προγραμμάτων, οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο της υποχρεωτικής φοίτησης.
Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικώς ως την 19η Ιουνίου 2017 στο URL:
http://admissions.csd.auth.gr/inweb
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://inweb.csd.auth.gr