Κυρίως Περιεχόμενο

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αποτέλεσμα εκλογικής διαδικασίας πλήρωσης θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή του Ενεργειακού Τομέα, με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Ρευστών με έμφαση στις τυρβώδεις ροές και τη μοντελοποίησή τους».

Παρακαλούμε δείτε και το συνημμένο.