Κυρίως Περιεχόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών στην υπ΄αρ. 10/20.2.2018 συνεδρία της, αποφάσισε τα εξής:
Την πρόσληψη ενός (1) Πανεπιστημιακού Υποτρόφου, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 34 του Ν.4115/2013, για τη διεξαγωγή διδακτικού έργου στο μάθημα του θερινού εξαμήνου «Οριακά Πεπερασμένα Στοιχεία», καθώς και για τη συνεπίβλεψη διπλωματικών εργασιών, με τη δυνατότητα παράτασης 2 πανεπιστημιακών ετών.

Παρακαλούμε δείτε και το συνημμένο.