Κυρίως Περιεχόμενο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Από 1.12.2017-31.8.2018

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4485/2017