Κυρίως Περιεχόμενο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Από 1.12.2017-31.8.2018

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4485/2017