Κυρίως Περιεχόμενο

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του Ν. 4386/2016, τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου του Ν. 4405/2016 και την παρ. 1γ του άρθρου 2 της υπ' αρ. Φ. 122.1/6/14241/22/31.1.2017 Υπ.Απ. του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το Εκλεκτορικό Σώμα για την πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στον Κατασκευαστικό Τομέα, στο γνωστικό αντικείμενο «Δομή και μηχανικές ιδιότητες προηγμένων μεταλλικών υλικών», συνεδρίασε στις 20 Ιουνίου 2017 και όρισε μέλη της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής, για την κρίση των κυρίων: Π. Τρωγάδα, Φ. Στεργιούδη, Ε. Πολατίδη, Δ. Χαλιαμπάλια, Σ. Παπαργύρη, Αλ.-Ευθ. Τσουκνίδα, Εμμ. Γεωργίου, Σπ. Κασσαβέτη, Γ. Μαλιάρη, Εμμ. Μπουζάκη, υποψηφίων για την προς πλήρωση θέση.